SFS 2007:431 Förordning om ändring i förordningen (2003:7) med instruktion för Högskoleverket

070431.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2003:7) med
instruktion för Högskoleverket;

utfärdad den 24 maj 2007.

Regeringen föreskriver att 3, 7 och 9 §§ förordningen (2003:7) med

instruktion för Högskoleverket skall ha följande lydelse.

3 §

Högskoleverket skall

1. granska kvaliteten i högskoleutbildning,
2. utvärdera universitetens och högskolornas kvalitetsarbete, och
3. följa upp resultaten av den utvärdering som avses i 1 och 2.

7 §

Högskoleverket skall

1. stimulera intresset för högskoleutbildning,
2. svara för information om verksamheten och det samlade utbudet av ut-

bildning vid universitet och högskolor samt ge information i syfte att främja
en korrekt värdering av svensk högskoleutbildning och svenska högskole-
examina,

3. vara behörig myndighet för läraryrket enligt Europaparlamentets och

rådets direktiv 2005/36/EG av den 7 september 2005 om erkännande av
yrkeskvalifikationer

1

och kontaktpunkt enligt artikel 57 i samma direktiv en-

ligt vad regeringen särskilt beslutar,

4. ha den funktion och fullgöra de uppgifter som följer av vissa andra EG-

direktiv, vissa konventioner eller andra internationella överenskommelser,
allt enligt vad regeringen särskilt beslutar,

5. svara för information om utländska eftergymnasiala utbildningar i sam-

verkan med Centrala studiestödsnämnden, och

6. främja chefsutvecklingen inom högskolan.

9 §

I enlighet med vad som följer av andra författningar skall Högskole-

verket besluta om

1. vid vilka universitet och högskolor med offentlig huvudman examina

inom högskoleutbildning på grundnivå eller avancerad nivå får avläggas en-
ligt 1 kap. 11 § första stycket högskolelagen (1992:1434),

2. vilka utbildningar på eftergymnasial nivå som kan anses ha en godtag-

bar standard enligt 3 kap. 23 § första stycket 2 studiestödsförordningen
(2000:655), och

1

EUT L 255, 30.9.2005, s. 22, (Celex 32005L0036).

SFS 2007:431

Utkom från trycket
den 13 juni 2007

background image

2

SFS 2007:431

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

3.

behörighetsbevis enligt 2

kap. 4

§ första stycket

2 skollagen

(1985:1100).

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2007.

På regeringens vägnar

LARS LEIJONBORG

Charlotte Abrahamsson
(Utbildningsdepartementet)