SFS 2007:432 Förordning om behörighetsgivande förutbildning vid universitet och högskolor

070432.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om behörighetsgivande förutbildning vid
universitet och högskolor;

utfärdad den 24 maj 2007.

Regeringen föreskriver följande.

Inledande bestämmelse

1 §

I denna förordning finns det bestämmelser om en behörighetsgivande

förutbildning, som skall följas av en viss högskoleutbildning. Förutbild-
ningen syftar till att ge den studerande kunskaper motsvararande de krav på
särskild behörighet som är uppställda för högskoleutbildningen.

Var förutbildningen anordnas

2 §

Förutbildningen får i rekryteringsfrämjande syfte anordnas av statliga

universitet och högskolor som omfattas av högskolelagen (1992:1434).

Förutbildningen

3 §

Förutbildningen får omfatta högst ett år. Utbildningen får erbjudas i

anslutning till alla utbildningsprogram som börjar på grundnivå och som
vänder sig till nybörjare, om det finns brist på behöriga sökande och det
finns ett behov på arbetsmarknaden av utbildad arbetskraft.

Tillträde

4 §

Bestämmelserna i 7 kap. högskoleförordningen (1993:100) skall till-

lämpas i fråga om tillträde till förutbildningen och den därpå följande hög-
skoleutbildningen, om inte något annat följer av denna förordning.

5 §

Antagning till förutbildningen och den därpå följande högskoleutbild-

ningen skall göras samtidigt.

6 §

Av 8 § framgår att ett universitetet eller en högskola i de föreskrifter

som där avses anger vilka krav på förkunskaper och andra villkor utöver
grundläggande behörighet som skall gälla för att bli antagen till förutbild-
ningen och den därpå följande högskoleutbildningen (särskild behörighet).

SFS 2007:432

Utkom från trycket
den 13 juni 2007

7

SFS 2007:380–446

background image

2

SFS 2007:432

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

7 §

En studerande får påbörja högskoleutbildningen först efter det att han

eller hon har gått igenom förutbildningen med godkänt resultat. En stude-
rande får dock påbörja en sådan del av högskoleutbildningen för vilken det
inte ställs krav på särskild behörighet. Om en studerande får godkänt resultat
på en del av förutbildningen och därigenom uppfyller kraven på särskild be-
hörighet för en del av högskoleutbildningen, får en sådan del av högskoleut-
bildningen påbörjas.

Plan för förutbildningen

8 §

Ett universitetet eller en högskola får meddela föreskrifter som omfat-

tar en plan över förutbildningen.

Planen skall innehålla uppgifter om
– utbildningens benämning,
– utbildningens huvudsakliga innehåll, och
– de krav på särskild behörighet som skall gälla för att bli antagen till för-

utbildningen och den därpå följande högskoleutbildningen.

Planen får innehålla de ytterligare föreskrifter som behövs.

Intyg över förutbildningen

9 §

Universitetet eller högskolan skall utfärda ett intyg på att den stude-

rande har gått igenom förutbildningen eller del därav med godkänt resultat.
Av intyget skall det framgå vilka krav på särskild behörighet som förutbild-
ningen motsvarar.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2007.
2. Genom förordningen upphävs förordningen (1992:819) om behörig-

hetsgivande förutbildning vid universitet och högskolor.

På regeringens vägnar

LARS LEIJONBORG

Charlotte Abrahamsson
(Utbildningsdepartementet)