SFS 2007:433 Förordning om ändring i förordningen (1998:1513) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område

070433.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1998:1513) om
yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens
område;

utfärdad den 24 maj 2007.

Regeringen föreskriver att 4 kap. 1 § förordningen (1998:1513) om yrkes-

verksamhet på hälso- och sjukvårdens område skall ha följande lydelse.

4 kap.

1 §

1

Den legitimerade läkare som vill uppnå specialistkompetens skall ge-

nomgå vidareutbildning under minst fem år för att förvärva de kunskaper,
färdigheter och förhållningssätt som föreskrivits för den sökta specialist-
kompetensen. Specialistkompetensen skall förvärvas genom tjänstgöring
som läkare under handledning och genom deltagande i kompletterande ut-
bildning (specialiseringstjänstgöring). Meriter från utbildning på forskarnivå
får tillgodoräknas i specialiseringstjänstgöringen. Socialstyrelsen får med-
dela närmare föreskrifter om tillgodoräknande av sådana meriter.

De medicinska specialiteterna delas in i bas- och grenspecialiteter samt

tilläggsspecialiteterna Akutsjukvård och Smärtlindring. För att få bevis om
specialistkompetens i en grenspecialitet krävs innehav av bevis om spe-
cialistkompetens i en basspecialitet enligt tabellen nedan. För att få bevis om
specialistkompetens i en tilläggsspecialitet krävs innehav av bevis om spe-
cialistkompetens i en basspecialitet. Socialstyrelsen får meddela närmare
föreskrifter om vilka innehav av bevis om specialistkompetens i en basspe-
cialitet som krävs.

De bas- och grenspecialiteter inom vilka specialistkompetens kan uppnås

är följande.

Basspecialitet

Grenspecialitet

Kirurgiska specialiteter

Kirurgi

Urologi
Barn- och ungdomskirurgi
Plastikkirurgi
Kärlkirurgi

1

Senaste lydelse 2005:1250.

SFS 2007:433

Utkom från trycket
den 13 juni 2007

background image

2

SFS 2007:433

Thoraxkirurgi
Ortopedi

Handkirurgi

Anestesi och intensivvård
Obstetrik och gynekologi
Öron-, näs- och halssjukdomar

Hörsel- och talrubbningar

Ögonsjukdomar

Invärtesmedicinska specialiteter

Internmedicin

Kardiologi
Medicinsk gastroenterologi och
hepatologi
Endokrinologi och diabetologi
Medicinska njursjukdomar
Lungsjukdomar
Hematologi
Allergologi

Geriatrik

Barnmedicinska specialiteter

Barn- och ungdomsmedicin

Barn- och ungdomsallergologi
Barn- och ungdomsneurologi med
habilitering
Neonatologi
Barnonkologi
Barnkardiologi

Psykiatriska specialiteter

Psykiatri

Rättspsykiatri

Barn- och ungdomspsykiatri

Bild- och funktionsmedicinska specialiteter

Bild- och funktionsmedicin

Neuroradiologi
Nukleärmedicin
Klinisk fysiologi

Laboratoriemedicinska specialiteter

Klinisk immunologi och transfusionsmedicin
Klinisk bakteriologi och virologi
Klinisk kemi
Klinisk farmakologi
Klinisk patologi
Rättsmedicin

Neurospecialiteter

Neurologi
Neurokirurgi
Klinisk neurofysiologi
Rehabiliteringsmedicin

background image

3

SFS 2007:433

Enskilda basspecialiteter

Allmänmedicin
Onkologi

Gynekologisk onkologi

Infektionsmedicin
Klinisk geneti
Arbets- och miljömedicin
Hud- och könssjukdomar
Reumatologi
Socialmedicin

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2007.

På regeringens vägnar

GÖRAN HÄGGLUND

Lars

Hedengran

(Socialdepartementet)

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007