SFS 2007:434 Förordning om ändring i förordningen (1998:1519) om behörighet till vissa anställningar inom folktandvården m.m.

070434.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1998:1519) om
behörighet till vissa anställningar inom
folktandvården m.m.;

utfärdad den 24 maj 2007.

Regeringen föreskriver att 3 § förordningen (1998:1519) om behörighet

till vissa anställningar inom folktandvården m.m. skall ha följande lydelse.

3 §

Tandläkare under specialiseringstjänstgöring anställs för högst sex må-

nader utöver den beräknade tid som behövs för att uppnå de kunskaper, fär-
digheter och förhållningssätt som föreskrivits för den sökta specialiteten.

Tandläkare, i vars arbetsuppgifter det ingår att i väsentlig omfattning

medverka i högskoleutbildning för tandläkarexamen, anställs tills vidare,
dock längst för tre år.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2007.

På regeringens vägnar

G�RAN H�GGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

SFS 2007:434

Utkom från trycket
den 13 juni 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007