SFS 2007:435 Förordning om ändring i förordningen (1994:1120) om ersättning för sjukgymnastik

070435.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1994:1120) om
ersättning för sjukgymnastik;

utfärdad den 24 maj 2007.

Regeringen föreskriver att 8 § förordningen (1994:1120) om ersättning

för sjukgymnastik skall ha följande lydelse.

8 §

1

Särskilt arvode enligt 7 § andra stycket lämnas endast till en sjukgym-

nast med högskoleutbildning om minst 45 högskolepoäng inom för åtgärden
adekvat område. Av dessa kan upp till 30 högskolepoäng bytas ut mot längre
sammanhållen utbildning av motsvarande omfattning.

Utöver utbildning enligt första stycket krävs yrkeserfarenhet motsvarande

minst två års heltidsarbete som sjukgymnast inom för åtgärden adekvat om-
råde under de senaste fem åren.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2007.
2. För den som har högskoleutbildning vars omfattning anges i poäng

skall en poäng motsvaras av en och en halv högskolepoäng.

På regeringens vägnar

G�RAN H�GGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1

Senaste lydelse 2000:1034.

SFS 2007:435

Utkom från trycket
den 13 juni 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007