SFS 2007:436 Förordning om ändring i förordningen (2002:763) om högskoleintroducerande utbildning

070436.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2002:763) om
högskoleintroducerande utbildning;

utfärdad den 24 maj 2007.

Regeringen föreskriver att 1–3, 5 och 6 §§ förordningen (2002:763) om

högskoleintroducerande utbildning skall ha följande lydelse.

1 §

I denna förordning finns det bestämmelser om högskoleintroducerande

utbildning som skall förbereda studenterna för fortsatt högskoleutbildning.

2 §

Utbildningen får i rekryteringsfrämjande syfte anordnas av statliga

universitet och högskolor som omfattas av högskolelagen (1992:1434).
Utbildningen skall ges på grundnivå och vända sig till nybörjare. Utbild-
ningen skall omfatta högst 30 högskolepoäng.

3 §

Utbildningen skall samordnas med sådan utbildning på gymnasial nivå

som ges av kommunal vuxenutbildning, som omfattar högst 20 veckor och
som syftar till att ge de studerande kunskaper motsvarande grundläggande
behörighet till utbildning som påbörjas på grundnivå och som vänder sig till
nybörjare.

5 §

Bestämmelserna om särskild behörighet i 7 kap. 8–11 §§ högskole-

förordningen (1993:100) gäller inte för högskoleintroducerande utbildning.

6 §

Sökande skall trots vad som anges i 7 kap. 12–19, 22 och 23 §§ hög-

skoleförordningen (1993:100) antas till högskoleintroducerande utbildning,
om han eller hon med godkänt resultat har gått igenom sådan behörighets-
givande utbildning på gymnasial nivå som avses i 3 §.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2007.
2. Vid tillämpning av den nya bestämmelsen i 2 § skall en poäng mot-

svaras av en och en halv högskolepoäng.

På regeringens vägnar

LARS LEIJONBORG

Charlotte Abrahamsson
(Utbildningsdepartementet)

SFS 2007:436

Utkom från trycket
den 13 juni 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007