SFS 2007:438 Förordning om ändring i förordningen (1996:645) med instruktion för Institutet för rymdfysik

070438.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1996:645) med
instruktion för Institutet för rymdfysik;

utfärdad den 24 maj 2007.

Regeringen föreskriver att rubriken närmast före 12 § förordningen

(1996:645) med instruktion för Institutet för rymdfysik skall lyda ⬝Utbild-
ning på forskarnivå⬝.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2007.

På regeringens vägnar

LARS LEIJONBORG

Charlotte Abrahamsson
(Utbildningsdepartementet)

SFS 2007:438

Utkom från trycket
den 13 juni 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007