SFS 2007:439 Förordning om ändring i förordningen (2003:477) om utbildning i skydd mot olyckor

070439.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2003:477) om
utbildning i skydd mot olyckor;

utfärdad den 24 maj 2007.

Regeringen föreskriver att 3 § förordningen (2003:477) om utbildning i

skydd mot olyckor skall ha följande lydelse.

3 §

1

Om antalet platser inom en utbildning är mindre än antalet behöriga

sökande, får Statens räddningsverk göra ett urval. Vid urval skall hänsyn tas
till de sökandes meriter.

Vid urvalet får urvalsgrunderna betyg, arbetslivserfarenhet, resultat från

högskoleprov som avses i 7 kap. 20 § högskoleförordningen (1993:100) och
särskilda skäl användas. Vid likvärdiga meriter får urval också göras med
hänsyn till kön i syfte att öka andelen studerande från det underrepresente-
rade könet. Vid likvärdiga meriter får också lottning användas, om urval
med hänsyn till kön inte kan göras.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2007.

På regeringens vägnar

MIKAEL ODENBERG

Maria Hedegård
(Försvarsdepartementet)

1

Senaste lydelse 2006:92.

SFS 2007:439

Utkom från trycket
den 13 juni 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007