SFS 2007:440 Förordning om ändring i officersförordningen (1994:882)

070440.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i officersförordningen (1994:882);

utfärdad den 24 maj 2007.

Regeringen föreskriver att 9 § officersförordningen (1994:882) skall ha

följande lydelse.

9 §

1

För att bli antagen som officersaspirant skall en sökande

1. ha grundläggande behörighet enligt högskoleförordningen (1993:100)

för tillträde till utbildning som påbörjas på grundnivå,

2. ha fullgjort militär grundutbildning eller annan kompletterande militär

utbildning eller tjänstgöring som Försvarsmakten bestämmer,

3. ha de särskilda kunskaper i allmänna ämnen eller den särskilda behö-

righet som Försvarsmakten bestämmer, och

4. ha visat lämplighet som befäl.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2007.

På regeringens vägnar

MIKAEL ODENBERG

Maria Hedegård
(Försvarsdepartementet)

1

Senaste lydelse 2004:148.

SFS 2007:440

Utkom från trycket
den 13 juni 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007