SFS 2007:441 Lag om ändring i sjömanslagen (1973:282)

070441.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i sjömanslagen (1973:282);

utfärdad den 31 maj 2007.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 14 § sjömanslagen (1973:282)

skall ha följande lydelse.

14 §

2

Tvist om sjömans anställningsförhållande får inte dras inför utländsk

myndighet.

Första stycket gäller inte om annat följer av de gemenskapsrättsakter och

internationella instrument som anges i 1 § 1�3 eller 5 lagen (2006:74) med
kompletterande bestämmelser om domstols behörighet och om erkännande
och internationell verkställighet av vissa avgöranden.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2007.

På regeringens vägnar

�&SA TORSTENSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

1

Prop. 2006/07:106, bet. 2006/07:CU26, rskr. 2006/07:160.

2

Senaste lydelse 2006:77.

SFS 2007:441

Utkom från trycket
den 13 juni 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007