SFS 2007:442 Lag om ändring i lagen (2005:253) om ersättning från de internationella oljeskadefonderna

070442.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2005:253) om ersättning från
de internationella oljeskadefonderna;

utfärdad den 31 maj 2007.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 5 och 6 §§ lagen (2005:253) om

ersättning från de internationella oljeskadefonderna skall ha följande ly-
delse.

5 §

I fråga om erkännande och verkställighet av en dom mot 2003 års in-

ternationella kompletterande oljeskadefond skall bestämmelserna om erkän-
nande och verkställighet i rådets förordning (EG) nr 44/2001 av den
22 december 2000 om domstols behörighet och om erkännande och verk-
ställighet av domar på privaträttens område

2

(Bryssel I-förordningen) tilläm-

pas, om domen har meddelats i en stat där dessa bestämmelser gäller.

Leder en tillämpning av Bryssel I-förordningens bestämmelser till att do-

men inte erkänns eller verkställs i Sverige, skall frågan i stället avgöras en-
ligt artikel 8.1 i 2003 års fondprotokoll.

6 §

3

När en fråga uppkommer om verkställighet av en dom enligt artikel 8 i

1992 års fondkonvention tillämpas det förfarande som föreskrivs i 21 kap.
6 § sjölagen (1994:1009).

Detta förfarande tillämpas också när en fråga uppkommer om verkställig-

het av en dom enligt artikel 8.1 i 2003 års fondprotokoll. Har domen medde-
lats av en domstol i en stat där bestämmelserna i Bryssel I-förordningen gäl-
ler, tillämpas dock det förfarande som föreskrivs i dessa bestämmelser och i
lagen (2006:74) med kompletterande bestämmelser om domstols behörighet
och om erkännande och internationell verkställighet av vissa avgöranden.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2007.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTRÖM

Jonas Pontén
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 2006/07:106, bet. 2006/07:CU26, rskr. 2006/07:160.

2

EGT L 12, 16.1.2001, s. 1, (Celex 32001R0044).

3

Senaste lydelse 2006:82.

SFS 2007:442

Utkom från trycket
den 13 juni 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007