SFS 2007:444 Förordning om ändring i förordningen (2005:712) med föreskrifter om erkännande och internationell verkställighet av vissa avgöranden

070444.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2005:712) med
föreskrifter om erkännande och internationell
verkställighet av vissa avgöranden;

utfärdad den 31 maj 2007.

Regeringen föreskriver att 1 § förordningen (2005:712) med föreskrifter

om erkännande och internationell verkställighet av vissa avgöranden skall
ha följande lydelse.

1 §

Denna förordning innehåller föreskrifter som kompletterar

1. rådets förordning (EG) nr 44/2001 av den 22 december 2000 om dom-

stols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privat-
rättens område

1

(Bryssel I-förordningen),

2. konventionen den 27 september 1968 om domstols behörighet och om

verkställighet av domar på privaträttens område jämte tillträdeskonventio-
ner

2

(Brysselkonventionen),

3. konventionen den 16 september 1988 om domstols behörighet och om

verkställighet av domar på privaträttens område

3

(Luganokonventionen),

4. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 805/2004 av den

21 april 2004 om införande av en europeisk exekutionstitel för obestridda
fordringar

4

(förordningen om den europeiska exekutionstiteln), och

5. avtalet den 19 oktober 2005 mellan Europeiska gemenskapen och Kon-

ungariket Danmark om domstols behörighet och om erkännande och verk-
ställighet av domar på privaträttens område

5

.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2007.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTR�M

Magnus Medin
(Justitidepartementet)

1

EGT L 12, 16.1.2001, s. 1, (Celex 32001R0044).

2

EGT C 27, 26.1.1998, s. 1, (Celex 41998A0126).

3

EGT L 319, 25.11.1988, s. 9, (Celex 41988A0592).

4

EUT L 143, 30.4.2004, s. 15, (Celex 32004R0805).

5

EUT L 299, 16.11.2005, s. 62, (Celex 22005A1116).

SFS 2007:444

Utkom från trycket
den 13 juni 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007