SFS 2007:445 1348/2000 om delgivning i medlemsstaterna av handlingar i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur

070445.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
med kompletterande föreskrifter till
bestämmelserna i rådets förordning (EG) nr
1348/2000 om delgivning i medlemsstaterna av
handlingar i mål och ärenden av civil eller
kommersiell natur;

utfärdad den 31 maj 2007.

Regeringen föreskriver följande.

1 §

Regeringskansliet (Justitiedepartementet) är mottagande organ enligt

artikel 2.2 i rådets förordning (EG) nr 1348/2000 av den 29 maj 2000 om
delgivning i medlemsstaterna av handlingar i mål och ärenden av civil eller
kommersiell natur

1

(EG:s delgivningsförordning) med behörighet att ta emot

handlingar i mål och ärenden från en annan medlemsstat.

2 §

Sändande organ enligt artikel 2.3 i EG:s delgivningsförordning är

domstolar, Kronofogdemyndigheten samt andra svenska myndigheter som
skall delge handlingar i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur.

3 §

Om handlingar har översänts till Regeringskansliet (Justitiedeparte-

mentet) i dess egenskap av mottagande organ på något annat sätt än genom
post, bud eller telefax, behöver Regeringskansliet (Justitiedepartementet)
inte delge eller låta delge handlingarna. Detta gäller dock inte, om det har
träffats en överenskommelse i det enskilda fallet och handlingarna har över-
sänts på det sätt som har överenskommits.

4 §

Handlingar som har översänts till Regeringskansliet (Justitiedeparte-

mentet) i dess egenskap av mottagande organ behöver Regeringskansliet
(Justitiedepartementet) delge eller låta delge endast om det i artikel 4.3 i
EG:s delgivningsförordning angivna standardformuläret är ifyllt på svenska
eller engelska.

5 §

Regeringskansliet (Justitiedepartementet) är central enhet enligt artikel

3 i EG:s delgivningsförordning.

1

EGT L 160, 30.6.2000, s. 37, (Celex 32000R1348).

SFS 2007:445

Utkom från trycket
den 13 juni 2007

background image

2

SFS 2007:445

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

6 §

En myndighet är inte skyldig att biträda vid delgivning av handlingar

som översänds av enskilda personer enligt artikel 15.1 i EG:s delgivnings-
förordning.

7 §

I förhållande till Danmark och Finland gäller den nordiska överens-

kommelsen den 26 april 1974 om inbördes rättshjälp genom delgivning och
bevisupptagning (SÖ 1975:42).

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2007. Förordningen ersätter till-

kännagivandet (2001:352) om rådets förordning (EG) nr 1348/2000 om del-
givning i medlemsstaterna av handlingar i mål och ärenden av civil eller
kommersiell natur.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTRÖM

Magnus Medin
(Justitiedepartementet)