SFS 2007:454 Förordning om ändring i förordningen (2004:527) med instruktion för Järnvägsstyrelsen

070454.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2004:527) med
instruktion för Järnvägsstyrelsen;

utfärdad den 7 juni 2007.

Regeringen föreskriver

1

i fråga om förordningen (2004:527) med instruk-

tion för Järnvägsstyrelsen

dels

att 2 § skall ha följande lydelse,

dels

att det i förordningen skall införas fem nya paragrafer, 3 a�3 e §§, av

följande lydelse.

2 §

2

Järnvägsstyrelsen skall

1. utöva tillsyn och pröva tvister enligt järnvägslagen (2004:519) och

järnvägsförordningen (2004:526),

2. utöva tillsyn enligt lagen (1990:1157) om säkerhet vid tunnelbana och

spårväg samt förordningen (1990:1165) om säkerhet vid tunnelbana och
spårväg,

3. pröva frågor om tillstånd att utföra järnvägstrafik, organisera järnvägs-

trafik eller förvalta järnvägsinfrastruktur enligt järnvägslagen och järnvägs-
förordningen,

4. pröva frågor om tillstånd att driva spåranläggningar, spårtrafik eller sär-

skild trafikledningsverksamhet enligt lagen om säkerhet vid tunnelbana och
spårväg samt förordningen om säkerhet vid tunnelbana och spårväg,

5. pröva frågor om godkännande av delsystem enligt järnvägslagen och

järnvägsförordningen,

6. pröva frågor om godkännande av spåranläggning för tunnelbana och

spårväg eller av fordon som skall framföras på spåranläggningen enligt la-
gen om säkerhet vid tunnelbana och spårväg samt förordningen om säkerhet
vid tunnelbana och spårväg,

7. pröva frågor om undantag från bestämmelserna om driftskompatibilitet

enligt järnvägslagen och järnvägsförordningen,

8. föra register över järnvägsinfrastruktur och järnvägsfordon enligt järn-

vägslagen och järnvägsförordningen,

1

Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/49/EG av den 29 april 2004 om sä-

kerhet på gemenskapens järnvägar och om ändring av rådets direktiv 95/18/EG om
tillstånd för järnvägsföretag och direktiv 2001/14/EG om tilldelning av infrastruktur-
kapacitet, uttag av avgifter för utnyttjande av järnvägsinfrastruktur och utfärdande av
säkerhetsintyg (järnvägssäkerhetsdirektivet) (EUT L 220, 21.6.2004, s. 16, Celex
32004l0049).

2

Senaste lydelse 2006:319.

SFS 2007:454

Utkom från trycket
den 15 juni 2007

background image

2

SFS 2007:454

9. utöva marknadskontroll i fråga om komponenter som är nödvändiga för

driftskompatibilitet och delsystem enligt järnvägslagen och järnvägsförord-
ningen,

10. bistå regeringen i fråga om förslag om tekniska specifikationer för

driftskompatibilitet,

11. utbyta information om sitt arbete och om principerna och rutinerna för

sina beslut enligt järnvägslagen och järnvägsförordningen med behöriga
myndigheter inom EES och i Schweiz,

12. ta emot rapporter om olyckor och olyckstillbud när det gäller händel-

ser som berör trafiken med järnväg, tunnelbana eller spårväg och vidarebe-
fordra informationen till Statens haverikommission,

13. utöva tillsyn över efterlevnaden av lagen (2006:263) om transport av

farligt gods och föreskrifter som meddelats med stöd av lagen, när det gäller
järnvägstransporter,

14. besluta namn på trafikplats för järnväg enligt järnvägsförordningen,

samt

15. tillvarata Sveriges intressen i det internationella arbetet som rör järn-

vägstransportsystemet.

3 a §

Järnvägsstyrelsen skall årligen upprätta och offentliggöra en rapport

om sitt säkerhetsarbete. Rapporten skall överlämnas till Europeiska järn-
vägsbyrån senast den 30 september. Rapporten skall innehålla uppgifter om

1. utvecklingen av järnvägssäkerheten, med en sammanställning av ge-

mensamma säkerhetsindikatorer i enlighet med bilaga I till Europaparlamen-
tets och rådets direktiv 2004/49/EG av den 29 april 2004 om säkerhet på ge-
menskapens järnvägar och om ändring av rådets direktiv 95/18/EG om till-
stånd för järnvägsföretag och direktiv 2001/14/EG om tilldelning av infra-
strukturkapacitet, uttag av avgifter för utnyttjande av järnvägsinfrastruktur
och utfärdande av säkerhetsintyg (järnvägssäkerhetsdirektivet)

3

,

2. mer betydelsefulla ändringar i lag, förordning eller föreskrift om järn-

vägssäkerhet,

3. utvecklingen av antalet meddelade säkerhetsintyg och säkerhetstill-

stånd för infrastrukturförvaltare, samt

4. resultat och erfarenheter från myndighetens tillsynsarbete.

3 b §

Järnvägsstyrelsen skall samla in information om gemensamma sä-

kerhetsindikatorer i enlighet med artikel 5 och bilaga I till direktiv 2004/49/
EG (järnvägssäkerhetsdirektivet).

3 c §

Järnvägsstyrelsen skall till Europeiska gemenskapernas kommission

anmäla beslutade ändringar av gällande föreskrifter om säkerhet och förslag
till nya föreskrifter om säkerhet, såvida bestämmelserna inte enbart avser ge-
nomförande av EG-direktiv eller tillämpningen av sådana tekniska specifi-
kationer för driftskompatibilitet som avses i 2 kap. 5 § järnvägsförordningen
(2004:526).

3 d §

Järnvägsstyrelsen skall enligt 15 b § förordningen (1990:717) om

undersökning av olyckor årligen rapportera tillbaka till Statens haverikom-

3

EUT L 220, 21.6.2004, s. 16 (Celex 32004L0049).

background image

3

SFS 2007:454

mission vilka åtgärder som vidtagits med anledning av säkerhetsrekommen-
dationer som riktats till styrelsen under det gångna året.

Om en säkerhetsrekommendation utfärdats av en myndighet eller ett or-

gan i ett annat land inom EES eller i Schweiz och riktats till Sverige enligt
artikel 25.2 i direktiv 2004/49/EG (järnvägssäkerhetsdirektivet), skall Järn-
vägsstyrelsen för svenskt vidkommande handha ärendet, vidta lämpliga åt-
gärder och rapportera tillbaka till den myndighet eller det organ som har ut-
färdat säkerhetsrekommendationen.

3 e §

Järnvägsstyrelsen skall följa marknaden för järnvägsutbildningar och

snarast möjligt underrätta ansvarigt departement i Regeringskansliet
(Näringsdepartementet) om det finns risk för att det kommer att saknas

1. utbildning som är nödvändig för att järnvägsföretag skall kunna få sä-

kerhetsintyg enligt 3 kap. 3 § järnvägslagen (2004:519), eller

2. utbildning för infrastrukturförvaltare och personal hos infrastrukturför-

valtare som utför uppgifter med betydelse för säkerheten enligt artikel 13.1 i
direktiv 2004/49/EG (järnvägssäkerhetsdirektivet).

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2007.

På regeringens vägnar

MAUD OLOFSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007