SFS 2007:455 Förordning om ändring i förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten

070455.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2000:628) om den
arbetsmarknadspolitiska verksamheten;

utfärdad den 7 juni 2007.

Regeringen föreskriver att det i förordningen (2000:628) om den arbets-

marknadspolitiska verksamheten skall införas en ny paragraf, 2 d §, av föl-
jande lydelse.

2 d §

AMS skall inom sitt verksamhetsområde verka för att nyanlända in-

vandrare erbjuds insatser som främjar en snabb och effektiv etablering på ar-
betsmarknaden. AMS skall i detta arbete vara samordnande, stödjande och
pådrivande i förhållande till övriga berörda parter.

AMS skall till Migrationsverket och länsstyrelserna lämna bedömningar

av behovet av arbetskraft i olika delar av landet.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2007.

På regeringens vägnar

SVEN OTTO LITTORIN

Karin Renman
(Arbetsmarknadsdepartementet)

SFS 2007:455

Utkom från trycket
den 15 juni 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007