SFS 2007:456 Förordning om ändring i förordningen (1998:900) om tillsyn enligt miljöbalken

070456.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1998:900) om tillsyn
enligt miljöbalken;

utfärdad den 31 maj 2007.

Regeringen föreskriver att bilagan till förordning (1998:900) om tillsyn

enligt miljöbalken skall ha följande lydelse.

Bilaga

1

Fördelning av ansvar för den operativa tillsynen

E. Avfall och producentansvar

1

Senaste lydelse 2007:275.

Tillsynsområde

Ansvarig myndighet

E1

Sjöfarten och luftfarten beträffande sådan
dumpning och förbränning av avfall som
regleras i 15 kap. 31–33 §§ miljöbalken

Länsstyrelsen i sam-
verkan med Tullverket
och kustbevakningen

E2

Frågor om farligt avfall och om gränsöver-
skridande transporter av avfall och frågor
om skydd av den yttre miljön som rör av-
fall och producentansvar

Länsstyrelsen

E3

Producentansvaret enligt förordningen
(2005:209) om producentansvar för elekt-
riska och elektroniska produkter utom hur
insamlingen lokalt uppfyller kraven i 16
och 17 §§ samma förordning

Naturvårdsverket

SFS 2007:456

Utkom från trycket
den 15 juni 2007

background image

2

SFS 2007:456

G. Tillsyn enligt vissa EG-förordningar

Tillsynsområde

Ansvarig myndighet

Tillverkares och importörers skyldigheter enligt
rådets förordning (EEG) nr 793/93 av den
23 mars 1993 om bedömning och kontroll av ris-
ker med existerande ämnen

2

Kemikalieinspektionen

Rådets förordning (EG) nr 338/97 av den 9 de-
cember 1996 om skyddet av arter av vilda djur
och växter genom kontroll av handeln med dem

3

samt kommissionens förordning (EG) nr 939/97
av den 26 maj 1997 om närmare föreskrifter för
tillämpningen av rådets förordning (EG) nr 338/
97 om skyddet av arter av vilda djur och växter
genom kontroll av handeln med dem

4

Länsstyrelsen

Europaparlamentets och rådets förordning (EG)
nr 304/2003 av den 28 januari 2003 om export
och import av farliga kemikalier

5

Kemikalieinspektionen

Europaparlamentets och rådets förordning (EG)
nr 1946/2003 av den 15 juli 2003 om gränsöver-
skridande förflyttning av genetiskt modifierade
organismer.

6

Enligt den uppdelning
som framgår av F

Europaparlamentets och rådets förordning (EG)
nr 648/2004 av den 31 mars 2004 om tvätt- och
rengöringsmedel

7

, i de delar som avser tillverkare

och andra primärleverantörer

Kemikalieinspektionen

Europaparlamentets och rådets förordning (EG)
nr 648/2004 av den 31 mars 2004 om tvätt- och
rengöringsmedel, i de delar som inte avser till-
verkare och andra primärleverantörer

Kommunal nämnd

Europaparlamentets och rådets förordning (EG)
nr 1013/2006 av den 14 juni 2006 om transport
av avfall

8

, utom i frågor som omfattas av Natur-

vårdsverkets ansvar i egenskap av behörig myn-
dighet enligt förordningen

Enligt den uppdelning
som framgår av E

2

EGT L 84, 5.4.1993, s. 1 (Celex 31993R0793).

3

EGT L 61, 3.3.1997, s. 1 (Celex 31997R0338).

4

EGT L 140, 30.5.1997, s. 9 (Celex 31997R0939)

5

EUT L 63, 6.3.2003, s. 1 (Celex 32003R0304).

6

EUT L 287, 5.11.2003, s. 1 (Celex 32003R1946).

7

EUT L 104, 8.4.2004, s. 1 (Celex 32004R0648).

8

EUT L 190, 12.7.2006, s. 1 (Celex 32006R1013).

background image

3

SFS 2007:456

Denna förordning träder i kraft den 12 juli 2007.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

Europaparlamentets och rådets förordning (EG)
nr 1013/2006 av den 14 juni 2006 om transport
av avfall

9

, i frågor som omfattas av Naturvårds-

verkets ansvar i egenskap av behörig myndighet
enligt förordningen

Naturvårdsverket

Avdelning IV i Europaparlamentets och rådets
förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 decem-
ber 2006 om registrering, utvärdering, godkän-
nande och begränsning av kemikalier (Reach),
inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet,
ändring av direktiv 1999/45/EG och upphävande
av rådets förordning (EEG) nr 793/93 och kom-
missionens förordning (EG) nr 1488/94 samt rå-
dets direktiv 76/769/EEG och kommissionens di-
rektiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och
2000/21/EG

10

Enligt den uppdelning
som framgår av D

Tillsynsområde

Ansvarig myndighet

9

EUT L 190, 12.7.2006, s. 1 (Celex 32006R1013).

10

EUT L 396, 30.12.2006, s. 1 (Celex 32006R1907).

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007