SFS 2007:457 Lag om ändring i lagen (1994:847) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m.

070457.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1994:847) om tekniska
egenskapskrav på byggnadsverk, m.m.;

utfärdad den 7 juni 2007.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 21 § lagen (1994:847) om tekniska

egenskapskrav på byggnadsverk, m.m. skall ha följande lydelse.

21 §

2

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-

dela föreskrifter om

1. vad som närmare behövs för att ett byggnadsverk skall uppfylla kraven

enligt 2 och 2 a §§, och

2. undantag från kraven i 2 och 2 a §§, om det finns särskilda skäl och un-

dantaget avser

a) uppförande eller ändring av en byggnad i experimentsyfte, eller
b) byggnadsverk som behöver flyttas för att uppföras på en ny plats.
Undantag enligt första stycket 2 får inte göras, om det skulle medföra en

oacceptabel risk för människors hälsa eller säkerhet.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2007.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

1

Prop. 2006/07:62, bet. 2006/07:CU28, rskr. 2006/07:189.

2

Senaste lydelse 1999:366.

SFS 2007:457

Utkom från trycket
den 15 juni 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007