SFS 2007:458 Lag om upphävande av lagen (1985:1040) om rätt för en skadenämnd att beslut a i vissa frågor om avhjälpande av fukt- och mögelskador

070458.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om upphävande av lagen (1985:1040) om rätt för en
skadenämnd att besluta i vissa frågor om
avhjälpande av fukt- och mögelskador;

utfärdad den 7 juni 2007.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att lagen (1985:1040) om rätt för en

skadenämnd att besluta i vissa frågor om avhjälpande av fukt- och mögel-
skador skall upphöra att gälla vid utgången av juni 2007.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

1

Prop. 2006/07:62, bet. 2006/07:CU28, rskr. 2006/07:189.

SFS 2007:458

Utkom från trycket
den 15 juni 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007