SFS 2007:459 Lag om strukturfondspartnerskap

070459.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om strukturfondspartnerskap;

utfärdad den 7 juni 2007.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs följande.

1 §

Inom ramen för förvaltningen av EG:s strukturfonder skall struktur-

fondspartnerskap bildas enligt denna lag.

Inom det geografiska området för varje regionalt strukturfondsprogram

för regional konkurrenskraft och sysselsättning och motsvarande regionala
planer för det nationella strukturfondsprogrammet för regional konkurrens-
kraft och sysselsättning skall ett gemensamt strukturfondspartnerskap bildas.

Strukturfondspartnerskapet skall bland de ansökningar som godkänts av

förvaltande myndighet för det berörda strukturfondsprogrammet yttra sig
över vilka ansökningar som skall prioriteras. Strukturfondspartnerskapets
yttrande skall vara bindande i den förvaltande myndighetens fortsatta hand-
läggning.

2 §

Om ansökan om stöd avser ett projekt inom ett regionalt strukturfonds-

program för regional konkurrenskraft och sysselsättning, skall struktur-
fondspartnerskapet samråda med berört samverkansorgan, regionalt själv-
styrelseorgan eller länsstyrelse i fråga om projektets överensstämmelse med
det regionala utvecklingsarbetet i berörda län.

3 §

Ett strukturfondspartnerskap skall vara sammansatt av

1. förtroendevalda representanter för kommuner och landsting i berörda

län samt, i vissa fall, Sametinget,

2. företrädare för arbetsmarknadens organisationer, och
3. företrädare för berörda länsstyrelser, länsarbetsnämnder, intresseorga-

nisationer och föreningar.

Regeringen utser ordförande för strukturfondspartnerskapet.
Ordföranden utser övriga ledamöter i strukturfondspartnerskapet efter ett

nomineringsförfarande och enligt de grunder som regeringen bestämmer.
Det sammanlagda antalet ledamöter enligt första stycket 1 skall överstiga
antalet övriga ledamöter.

4 §

Vid strukturfondspartnerskapens handläggning skall bestämmelserna

om jäv i 11 och 12 §§ förvaltningslagen (1986:223) tillämpas.

1

Prop. 2006/07:92, bet. 2006/07:NU15, rskr. 2006/07:200.

SFS 2007:459

Utkom från trycket
den 15 juni 2007

background image

2

SFS 2007:459

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2007.

På regeringens vägnar

FREDRIK REINFELDT

MAUD OLOFSSON
(Näringsdepartementet)