SFS 2007:463 Lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)

070463.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200);

utfärdad den 7 juni 2007.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att i 1 kap. 13 b § och 9 c kap. 3 §

mervärdesskattelagen (1994:200)

2

ordet ⬝mineraloljeprodukter⬝ skall bytas

ut mot ⬝energiprodukter⬝.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2007.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Eva Posjnov
(Finansdepartementet)

1

Prop. 2006/07:96, bet. 2006/07:SkU22, rskr. 2006/07:198.

2

Lagen omtryckt 2000:500.

SFS 2007:463

Utkom från trycket
den 15 juni 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007