SFS 2007:464 Lag om ändring i lagen (1998:189) om förhandsbesked i skattefrågor

070464.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1998:189) om förhandsbesked i
skattefrågor;

utfärdad den 7 juni 2007.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att i 6 a § lagen (1998:189) om för-

handsbesked i skattefrågor

2

ordet ⬝mineraloljeprodukter⬝ skall bytas ut mot

⬝energiprodukter⬝.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2007.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Lena Gustafson
(Finansdepartementet)

1

Prop. 2006/07:96, bet. 2006/07:SkU22, rskr. 2006/07:198.

2

Senaste lydelse av 6 a § 2003:666.

SFS 2007:464

Utkom från trycket
den 15 juni 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007