SFS 2007:465 Lag om ändring i lagen (2000:1225) om straff för smuggling

070465.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2000:1225) om straff för
smuggling;

utfärdad den 7 juni 2007.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att i 1 och 25 §§ lagen (2000:1225)

om straff för smuggling

2

ordet ⬝mineraloljeprodukter⬝ skall bytas ut mot

⬝energiprodukter⬝.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2007.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Lena Gustafson
(Finansdepartementet)

1

Prop. 2006/07:96, bet. 2006/07:SkU22, rskr. 2006/07:198.

2

Senaste lydelse av

1 § 2006:1328
25 § 2002:886.

SFS 2007:465

Utkom från trycket
den 15 juni 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007