SFS 2007:467 Lag om ändring i lagen (2001:185) om behandling av uppgifter i Tullverkets verksamhet

070467.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2001:185) om behandling av
uppgifter i Tullverkets verksamhet;

utfärdad den 7 juni 2007.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att i 2 kap. 7 § lagen (2001:185) om

behandling av uppgifter i Tullverkets verksamhet

2

ordet ⬝mineraloljepro-

dukter⬝ skall bytas ut mot ⬝energiprodukter⬝.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2007.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Stefan Holgersson
(Finansdepartementet)

1

Prop. 2006/07:96, bet. 2006/07:SkU22, rskr. 2006/07:198.

2

Senaste lydelse av 2 kap. 7 § 2006:734.

SFS 2007:467

Utkom från trycket
den 15 juni 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007