SFS 2007:468 Lag om ändring i lagen (2007:466) om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

070468.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2007:466) om ändring i lagen
(2001:181) om behandling av uppgifter i
Skatteverkets beskattningsverksamhet;

utfärdad den 7 juni 2007.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att i 2 kap. 8 § lagen (2001:181) om

behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet i dess ly-
delse enligt lagen (2007:466) om ändring i nämnda lag ordet ”mineralolje-
produkter” skall bytas ut mot "energiprodukter".

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Stefan Holgersson
(Finansdepartementet)

1

Bet. 2006/07:SkU22, rskr. 2006/07:198.

SFS 2007:468

Utkom från trycket
den 15 juni 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007