SFS 2007:469 Lag om ändring i lagen (1985:146) om avräkning vid återbetalning av skatter och avgifter

070469.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1985:146) om avräkning vid
återbetalning av skatter och avgifter;

utfärdad den 7 juni 2007.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att i 1 § lagen (1985:146) om avräk-

ning vid återbetalning av skatter och avgifter

2

ordet ⬝mineraloljeprodukter⬝

skall bytas ut mot ⬝energiprodukter⬝.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2007.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Frank Walterson
(Finansdepartementet)

1

Prop. 2006/07:96, bet. 2006/07:SkU22, rskr. 2006/07:198.

2

Senaste lydelse av 1 § 2004:1082.

SFS 2007:469

Utkom från trycket

den 15 juni 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007