SFS 2007:470 Lag om ändring i lagen (1978:880) om betalningssäkring för skatter, tullar och avgifter

070470.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1978:880) om
betalningssäkring för skatter, tullar och avgifter;

utfärdad den 7 juni 2007.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att i 3 och 20 §§ lagen (1978:880) om

betalningssäkring för skatter, tullar och avgifter

2

ordet ⬝mineraloljeproduk-

ter⬝ skall bytas ut mot ⬝energiprodukter⬝.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2007.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Lena Gustafson
(Finansdepartementet)

1

Prop. 2006/07:96, bet. 2006/07:SkU22, rskr. 2006/07:198.

2

Senaste lydelse av

3 § 2003:649
20 § 2003:649.

SFS 2007:470

Utkom från trycket

den 15 juni 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007