SFS 2007:471 Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)

070471.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229);

utfärdad den 7 juni 2007.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 61 kap. 5 § inkomstskattelagen

(1999:1229) skall ha följande lydelse.

61 kap.

5 §

2

Värdet av bilförmån exklusive drivmedel skall för ett kalenderår be-

räknas till summan av

– 0,317 prisbasbelopp,
– ett ränterelaterat belopp, och
– ett prisrelaterat belopp.
Det ränterelaterade beloppet skall beräknas till 75 procent av statslåne-

räntan vid utgången av november andra året före taxeringsåret multiplicerat
med bilmodellens nybilspris.

Det prisrelaterade beloppet skall beräknas till 9 procent av bilmodellens

nybilspris, om detta uppgår till högst 7,5 prisbasbelopp. Om bilmodellens
nybilspris är högre, skall det prisrelaterade beloppet beräknas till summan av
9 procent av 7,5 prisbasbelopp och 20 procent av den del av nybilspriset som
överstiger 7,5 prisbasbelopp.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2007 och tillämpas första gången vid

2009 års taxering.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Fredrik Löfstedt
(Finansdepartementet)

1

Prop. 2006/07:96, bet. 2006/07:SkU22, rskr. 2006/07:198.

2

Senaste lydelse 2001:908.

SFS 2007:471

Utkom från trycket
den 15 juni 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007