SFS 2007:472 Förordning om ändring i trafikförsäkringsförordningen (1976:359)

070472.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i trafikförsäkringsförordningen
(1976:359);

utfärdad den 7 juni 2007.

Regeringen föreskriver att det i trafikförsäkringsförordningen (1976:359)

ska införas en ny paragraf, 3 §, av följande lydelse.

3 §

1

Försäkringsgivaren ska varje år informera försäkringstagaren om hur

stort belopp eller hur stor andel av trafikförsäkringspremien som hänför sig
till den skatt som ska betalas enligt lagen (2007:460) om skatt på trafikför-
säkringspremie m.m.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2007.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Dag Mattsson
(Justitiedepartementet)

1

Tidigare 3 § upphävd genom 1991:368.

SFS 2007:472

Utkom från trycket

den 15 juni 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

;