SFS 2007:473 Förordning om ändring i förordningen (2005:1235) om särskild lärarutbildning för arbetslösa akademiker

070473.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2005:1235) om särskild
lärarutbildning för arbetslösa akademiker;

utfärdad den 24 maj 2007.

Regeringen föreskriver att 1, 5, 6 och 8–10 §§ förordningen (2005:1235)

om särskild lärarutbildning för arbetslösa akademiker skall ha följande
lydelse.

1 §

I denna förordning finns det bestämmelser om högskoleutbildning på

grundnivå och avancerad nivå som anordnas med särskilda medel och som
syftar till att studenterna skall avlägga en lärarexamen med inriktning mot
undervisning i matematik, naturvetenskapliga ämnen eller teknik i grund-
skolans senare år och i gymnasieskolan.

5 §

Utöver de krav på särskild behörighet som kan vara uppställda enligt

7 kap. 8, 9, 10, 11, 25 eller 31 § högskoleförordningen (1993:100) gäller att
en sökande skall ha kunskaper i matematik, naturvetenskapliga ämnen eller
teknik. Sådana kunskaper skall motsvara de kunskaper som, tillsammans
med studier som den särskilda utbildningen erbjuder, uppfyller kraven för
att få lärarexamen med inriktning mot undervisning i dessa ämnen i grund-
skolans senare år eller i gymnasieskolan.

6 §

Vid urval bland sökande till utbildningen skall i stället för vad som

anges i 7 kap. 12, 26 och 32 §§ högskoleförordningen (1993:100) förtur ges
till personer som är eller riskerar att bli arbetslösa och som söker arbete ge-
nom den offentliga arbetsförmedlingen.

Bestämmelserna om urval i 7 kap. 12, 26 och 32 §§ högskoleförordningen

skall dock tillämpas, om fler sökande än som kan antas till utbildningen upp-
fyller de förutsättningar som anges i första stycket.

8 §

Utbildningen skall anordnas på heltid och får pågå längst till och med

den 31 december 2007. Den sammanlagda omfattningen av utbildningen för
en student får avse högst 90 högskolepoäng.

9 §

Bestämmelserna i 7 kap. 33 § högskoleförordningen (1993:100) skall

inte gälla för utbildningarna.

10 §

Till Överklagandenämnden för högskolan får följande beslut av en

högskola överklagas:

SFS 2007:473

Utkom från trycket

den 15 juni 2007

background image

2

SFS 2007:473

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

1. beslut om att en sökande inte uppfyller kraven på behörighet för att bli

antagen till sådan utbildning som avses i denna förordning,

2. beslut att inte göra undantag från behörighetsvillkoren i fall som avses i

7 kap. 3 § andra meningen högskoleförordningen (1993:100),

3. beslut om tillgodoräknande av kurs, och
4. avslag på en students begäran att få examensbevis eller kursbevis.
Beslut av Överklagandenämnden för högskolan får inte överklagas.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2007.
2. Vid tillämpning av den nya bestämmelsen i 8 § skall en poäng motsva-

ras av en och en halv högskolepoäng.

På regeringens vägnar

LARS LEIJONBORG

Charlotte Abrahamsson
(Utbildningsdepartementet)

;