SFS 2007:475 Lag om ändring i högskolelagen (1992:1434)

070475.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i högskolelagen (1992:1434);

utfärdad den 7 juni 2007.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 1 kap. 11 a § högskolelagen

(1992:1434) skall ha följande lydelse.

1 kap.

11 a §

2

Om det inte längre finns förutsättningar enligt 11 § andra stycket

första meningen att utfärda en viss examen, skall Högskoleverket anmoda
högskolan att inom viss tid avhjälpa bristerna.

Finns bristerna helt eller till väsentlig del kvar efter den tid som sägs i för-

sta stycket, får regeringen besluta att högskolan inte längre får utfärda en så-
dan examen som bristerna avser. Regeringen får meddela föreskrifter om att
någon annan myndighet får besluta om detta. Om det meddelas ett beslut om
att en högskola inte längre får utfärda en examen, får dock högskolan också
därefter utfärda examen för de studenter som har påbörjat sin utbildning vid
den högskolan före beslutet. Detta gäller dock bara om utbildningen omfat-
tar ett program eller en kurs som kan leda fram till en sådan examen som be-
slutet avser.

Frågor som avses i andra stycket skall avgöras av regeringen, om de avser

Sveriges lantbruksuniversitet. Därvid får regeringen ta hänsyn också till om
det i ett rikstäckande perspektiv finns ett allmänt intresse av att examina får
utfärdas vid Lantbruksuniversitetet.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2007.

På regeringens vägnar

LARS LEIJONBORG

Charlotte Abrahamsson
(Utbildningsdepartementet)

1

Prop. 2006/07:107, bet. 2006/07:UbU17, rskr. 2006/07:202.

2

Senaste lydelse 2006:173.

SFS 2007:475

Utkom från trycket
den 15 juni 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007