SFS 2007:476 Förordning om ändring i förordningen (2002:42) om Centrum för miljövetenskaplig forskning i Umeå

070476.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2002:42) om Centrum
för miljövetenskaplig forskning i Umeå;

utfärdad den 7 juni 2007.

Regeringen föreskriver att 2, 4 och 7 §§ förordningen (2002:42) om

Centrum för miljövetenskaplig forskning i Umeå skall ha följande lydelse.

2 §

Centrumet skall stödja och utveckla miljövetenskaplig forskning

genom att åstadkomma en samverkan mellan Umeå universitet, Sveriges
lantbruksuniversitet och Totalförsvarets forskningsinstitut. Centrumet skall i
frågor av gemensamt intresse samråda med dessa myndigheter.

4 §

Centrumet leds av en styrelse som skall bestå av en ordförande och tre

andra ledamöter. Ordföranden skall utses av regeringen. Umeå universitet,
Sveriges lantbruksuniversitet och Totalförsvarets forskningsinstitut skall
utse en ledamot var. Styrelsen skall inom sig utse en vice ordförande.

Ledamöter skall förordnas för en tid av högst tre år.
För varje ledamot, utom ordföranden, får det finnas en ersättare. Ersättare

skall utses på samma sätt och för samma tid som ledamöterna.

7 §

För att styrelsen skall vara beslutför krävs det att alla ledamöter är när-

varande.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2007.

På regeringens vägnar

LARS LEIJONBORG

Charlotte Abrahamsson
(Utbildningsdepartementet)

SFS 2007:476

Utkom från trycket
den 15 juni 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007