SFS 2007:487 Förordning om ändring i förordningen (1993:1486) om godkännande av hovslagare

070487.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1993:1486) om
godkännande av hovslagare;

utfärdad den 7 juni 2007.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1993:1486) om godkän-

nande av hovslagare

1

dels

att i 1 § ordet ⬝Djurskyddsmyndigheten⬝ skall bytas ut mot ⬝Statens

jordbruksverk⬝,

dels

att i 2�6 §§ ordet ⬝Djurskyddsmyndigheten⬝ skall bytas ut mot ⬝Jord-

bruksverket⬝.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2007.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Mats Wiberg
(Jordbruksdepartementet)

1

Senaste lydelse av

1 § 2003:1128
2 § 2003:1128
3 § 2003:1128
4 § 2003:1128
5 § 2003:1128
6 § 2003:1128.

SFS 2007:487

Utkom från trycket
den 18 juni 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007