SFS 2007:488 Förordning om ändring i förordningen (1998:415) med instruktion för Statens jordbruksverk

070488.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1998:415) med
instruktion för Statens jordbruksverk;

utfärdad den 7 juni 2007.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1998:415) med instruk-

tion för Statens jordbruksverk

dels

att 1, 2 och 7 §§ skall ha följande lydelse,

dels

att det skall införas fem nya paragrafer, 5 e, 8 b, 8 c, 15 och 16 §§,

samt närmast före 8 b, 8 c, 15 och 16 §§ nya rubriker av följande lydelse.

1 §

1

Statens jordbruksverk skall som central förvaltningsmyndighet inom

jordbrukets område arbeta aktivt för en konkurrenskraftig och miljö- och
djurskyddsanpassad livsmedelsproduktion till nytta för konsumenterna.

Jordbruksverket skall
� följa, utvärdera och hålla regeringen informerad om utvecklingen inom

verkets ansvarsområde,

� bistå regeringen och medverka i det internationella arbetet inom verkets

ansvarsområde,

� medverka i Sveriges strävan att uppnå en från samhällsekonomisk syn-

punkt mer effektiv och miljöanpassad jordbrukspolitik inom EU,

� medverka i genomförandet av politiken för regional utveckling.
Jordbruksverket skall vidta åtgärder i syfte att
� säkerställa ett gott djurhälsotillstånd hos husdjuren samt förebygga

spridning av och bekämpa smittsamma djursjukdomar,

� säkerställa ett gott djurskydd,
� förebygga spridning av och bekämpa växtskadegörare,
� åstadkomma ett rikt och varierat odlingslandskap, bevara den biologiska

mångfalden och se till att jordbrukets belastning på miljön blir så liten som
möjligt,

� skapa förutsättningar för ett livskraftigt jordbruk i mindre gynnade om-

råden.

2 §

2

Jordbruksverket skall som utbetalningsställe för EG-stöd

� svara för utbetalningar från Europeiska garantifonden för jordbruket

(EGFJ) och Europeiska jordbruksfonden för landsbruksutveckling (EJFLU)
genom centrala ADB-system som verket ansvarar för,

� bedriva internrevision av EG-stöden inom berörda myndigheter,

1

Senaste lydelse 2006:1361.

2

Senaste lydelse 2006:1361.

SFS 2007:488

Utkom från trycket
den 18 juni 2007

4

SFS 2007:477�514

background image

2

SFS 2007:488

� verka för enhetlighet och likabehandling,
� samordna länsstyrelsernas, Sametingets och Skogsstyrelsens handlägg-

ning av EG-stöden till jordbruket, rennäringen och skogsbruket.

Vid Jordbruksverket finns ett råd för samverkan, övergripande planering,

styrning och andra frågor av strategisk betydelse rörande hanteringen av
stöd till jordbrukare. Rådet skall varje år lämna en skriftlig rapport till reger-
ingen.

Rådet består av generaldirektören och högst sju andra ledamöter samt sex

ersättare. Generaldirektören är ordförande. Regeringen utser de andra leda-
möterna för en bestämd tid.

5 e §

Jordbruksverket skall lämna stöd till utveckling av djurskyddsfräm-

jande åtgärder och främja utvecklingen av alternativa metoder till djurför-
sök, särskilt genom att lämna stöd till sådana metoder.

Vid Jordbruksverket skall det finnas ett eller flera rådgivande organ (råd)

för frågor om stöd för utveckling. Råden skall vara allsidigt sammansatta
och innefatta representanter för myndigheter och organisationer. Jordbruks-
verket utser ledamöter och ordförande för en bestämd tid.

7 §

Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på Jordbruksverket

med undantag av 17 och 32 §§.

Myndighetens organisation

8 b §

Jordbruksverket bestämmer själv sin organisation med undantag för

vad som anges i 2 § andra och tredje styckena, 5 e § andra stycket och 8 c §.

Djurförsöksetiska nämnder

8 c §

Inom Jordbruksverket finns det djurförsöksetiska nämnder. De djur-

försöksetiska nämndernas uppgift är att pröva ärenden enligt 21 § djur-
skyddslagen (1988:534). Närmare bestämmelser om nämndernas organisa-
tion och sammansättning finns i djurskyddsförordningen (1988:539).

Medel för utveckling

15 §

Jordbruksverket skall, efter samråd med de myndigheter eller andra

organ som skall förvalta medel för utveckling som beviljats av Jordbruks-
verket, fastställa villkor för användningen av medlen.

�verklagande

16 §

Jordbruksverkets beslut i ärenden om medel för utveckling får inte

överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2007, då förordningen

(2003:1125) med instruktion för Djurskyddsmyndigheten upphör att gälla.

background image

3

SFS 2007:488

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Mats Wiberg
(Jordbruksdepartementet)

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007