SFS 2007:489 Förordning om ändring i förordningen (2001:1259) med instruktion för Livsmedelsverket

070489.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2001:1259) med
instruktion för Livsmedelsverket;

utfärdad den 7 juni 2007.

Regeringen föreskriver att 7 a § förordningen (2001:1259) med instruk-

tion för Livsmedelsverket skall ha följande lydelse.

7 a §

1

Livsmedelsverket skall utföra de uppgifter som ankommer på en

medlemsstat enligt artiklarna 41–44 i Europaparlamentets och rådets förord-
ning (EG) nr 882/2004 av den 29 april 2004 om offentlig kontroll för att sä-
kerställa kontrollen av efterlevnaden av foder- och livsmedelslagstiftningen
samt bestämmelserna om djurhälsa och djurskydd

2

. Den samlade kontroll-

planen och den årliga rapporten skall utarbetas efter samråd med Jordbruks-
verket.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2007.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Mats Wiberg
(Jordbruksdepartementet)

1

Senaste lydelse 2006:943.

2

EUT L 165, 30.4.2004, s. 1 (Celex 32004R0882).

SFS 2007:489

Utkom från trycket
den 18 juni 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007