SFS 2007:490 Förordning om ändring i livsmedelsförordningen (2006:813)

070490.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i livsmedelsförordningen (2006:813);

utfärdad den 7 juni 2007.

Regeringen föreskriver att i 21 § livsmedelsförordningen (2006:813) skall

ordet ⬝Djurskyddsmyndigheten⬝ bytas ut mot ⬝Statens jordbruksverk⬝.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2007.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Mats Wiberg
(Jordbruksdepartementet)

SFS 2007:490

Utkom från trycket
den 18 juni 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007