SFS 2007:492 Förordning om ändring i luftfartsförordningen (1986:171)

070492.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i luftfartsförordningen (1986:171);

utfärdad den 7 juni 2007.

Regeringen föreskriver

1

i fråga om luftfartsförordningen (1986:171)

2

dels

att 116 och 135 §§ samt rubriken närmast före 116 § skall ha följande

lydelse,

dels

att det i förordningen skall införas tio nya paragrafer, 117�126 §§,

samt närmast före 117 och 124 §§ nya rubriker av följande lydelse.

Undersökning av luftfartsolyckor och tillbud

116 §

Om undersökning från säkerhetssynpunkt av luftfartsolyckor och

tillbud till sådana olyckor finns närmare bestämmelser i förordningen
(1990:717) om undersökning av olyckor.

Händelser inom civil luftfart

117 §

3

Följande personer skall i enlighet med 11 kap. 8 § luftfartslagen

(1957:297) till Luftfartsstyrelsen rapportera händelser som de noterat vid ut-
övandet av sina funktioner:

1. operatören eller befälhavaren på ett motordrivet luftfartyg vars maxi-

mala startvikt överstiger 400 kilogram och som används under tillsyn av
svensk myndighet,

2. den som under tillsyn av svensk myndighet bedriver verksamhet som

avser konstruktion, tillverkning, underhåll eller modifiering av ett motordri-
vet luftfartyg vars maximala startvikt överstiger 400 kilogram, eller av dess
utrustning eller delar av denna,

3. den som under tillsyn av svensk myndighet undertecknar ett intyg om

verkstadsrevision eller idrifttagande av ett motordrivet luftfartyg vars maxi-
mala startvikt överstiger 400 kilogram, eller av dess utrustning eller delar av
denna,

4. den som utövar en funktion för vilken det krävs flygledarcertifikat eller

som hanterar annan flygtrafiktjänst,

5. den som är chef vid en flygplats som är öppen för kommersiell trafik

här i landet,

1

Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/42/EG av den 13 juni 2003 om rap-

portering av händelser inom civil luftfart (EUT L 167, 4.7.2003, s. 23, Celex
32003L0042).

2

Förordningen omtryckt 2005:38.

3

Tidigare 117 § upphävd genom 1990:718.

SFS 2007:492

Utkom från trycket
den 18 juni 2007

background image

2

SFS 2007:492

6. den som utövar en funktion som har samband med installation, modi-

fiering, underhåll, reparation, översyn, flygkontroll eller inspektion av an-
läggningar för flygnavigation, kommunikation och övervakning som svensk
myndighet skall ansvara för,

7. den som vid en flygplats som är öppen för kommersiell trafik här i lan-

det utövar en funktion som har samband med hantering på marken av luftfar-
tyg vars maximala startvikt överstiger 400 kilogram, inbegripet bränsle-
påfyllning, service, iordningställande av lastbesked, lastning, avisning och
bogsering.

Enskilda får också rapportera till Luftfartsstyrelsen via ett rapporterings-

system som en luftfartsorganisation har upprättat

1. i enlighet med föreskrifter som meddelats av Luftfartsstyrelsen, eller
2. i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr

1592/2002 av den 15 juli 2002 om fastställande av gemensamma bestäm-
melser på det civila luftfartsområdet och inrättande av en europeisk byrå för
luftfartssäkerhet

4

eller bestämmelser som meddelats med stöd av den förord-

ningen.

118 §

5

Händelse har i denna förordning samma innebörd som i 11 kap. 8 §

luftfartslagen (1957:297).

Luftfartsstyrelsen får meddela närmare föreskrifter om rapportering av

händelser enligt första stycket. Därvid skall Luftfartsstyrelsen iaktta bestäm-
melserna i Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/42/EG av den 13
juni 2003 om rapportering av händelser inom civil luftfart

6

.

119 §

7

Luftfartsstyrelsen skall hantera det system som behövs för att samla

in, utvärdera, bearbeta, lagra, skydda och sprida information om händelser
som rapporteras.

Insamlade rapporter skall lagras i en databas hos Luftfartsstyrelsen. I

denna databas skall även uppgifter om haverier och tillbud lagras. Statens
haverikommission skall ha full tillgång till denna databas.

120 §

8

När Luftfartsstyrelsen tar emot en händelserapport skall styrelsen,

om det behövs, underrätta den behöriga myndigheten i den medlemsstat

1. där händelsen ägt rum,
2. där luftfartyget är registrerat,
3. där luftfartyget är tillverkat, eller
4. där operatören har erhållit sin behörighet.

121 §

9

Luftfartsstyrelsen skall minst en gång per år sammanställa och of-

fentliggöra en säkerhetsöversikt med information om de händelser som rap-
porterats. När så bedöms lämpligt får Luftfartsstyrelsen också offentliggöra
rapporter om dessa utformas på sådant sätt att uppgiftslämnarens eller tredje
parts identitet inte röjs.

4

EGT L 240, 7.9.2002, s. 1 (Celex 32002R1592).

5

Tidigare 118 § upphävd genom 1990:718.

6

EUT L 167, 4.7.2003, s. 23 (Celex 32003L0042).

7

Tidigare 119 § upphävd genom 1990:718.

8

Tidigare 120 § upphävd genom 1990:718.

9

Tidigare 121 § upphävd genom 1990:718.

background image

3

SFS 2007:492

122 §

10

Enskilda personers namn, adress och andra direkt utpekande per-

sonuppgifter får inte registreras i den databas som anges i 119 § andra
stycket.

123 §

11

En myndighet skall avstå från att inleda andra rättsliga förfaranden

än straffrättsliga förfaranden som gäller oöverlagda eller oavsiktliga lag-
överträdelser som den får kännedom om endast på grund av att de rapporte-
rats inom ramen för systemet för obligatorisk rapportering av händelser.
Detta gäller dock inte om det rör sig om lagöverträdelser som begåtts av
grov oaktsamhet.

Informationsutbyte

124 §

12

Luftfartsstyrelsen skall vara svensk kontaktpunkt och delta i ett in-

formationsutbyte, som innebär att all relevant säkerhetsinformation som lag-
ras i en databas enligt 119 § skall ställas till förfogande för behöriga myn-
digheter i andra medlemsstater inom Europeiska unionen och för Europeiska
gemenskapernas kommission i den utsträckning det följer av

1. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1592/2002 av den

15 juli 2002 om fastställande av gemensamma bestämmelser på det civila
luftfartsområdet och inrättande av en europeisk byrå för luftfartssäkerhet,

2. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 550/2004 av den

10 mars 2004 om tillhandahållande av flygtrafiktjänster inom det gemen-
samma europeiska luftrummet (⬝förordning om tillhandahållande av tjäns-
ter⬝)

13

,

3. Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/36/EG av den 21 april

2004 om säkerheten i fråga om luftfartyg från tredje land som använder flyg-
platser i gemenskapen

14

,

4. Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/42/EG av den 13 juni

2003 om rapportering av händelser inom civil luftfart.

125 §

15

Uppgifter hos Statens haverikommission och Luftfartsstyrelsen får

lämnas ut till en utländsk myndighet eller en mellanfolklig organisation, om
utlämnandet följer av bestämmelser om informationsutbyte mellan med-
lemsstater och Europeiska gemenskapernas kommission i de rättsakter som
anges i 124 §.

Uppgifter får vidare lämnas ut enligt vad som framgår av 1 kap. 3 § sekre-

tesslagen (1980:100).

126 §

16

Bestämmelserna i 124 och 125 §§ skall även tillämpas i förhål-

lande till andra stater som är bundna av de rättsakter som anges i 124 §.

135 §

Till böter döms den som

10

Tidigare 122 § upphävd genom 1990:718.

11

Tidigare 123 § upphävd genom 1990:718.

12

Tidigare 124 § upphävd genom 1990:718.

13

EUT L 96, 31.3.2004, s. 10 (Celex 32004R0550).

14

EUT L 143, 30.4.2004, s. 76 (Celex 32004L0036).

15

Tidigare 125 § upphävd genom 1990:718.

16

Tidigare 126 § upphävd genom 1990:718.

background image

4

SFS 2007:492

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

1. bryter mot föreskrifter som har meddelats med stöd av 12 §,
2. bryter mot 23 § andra stycket eller 27 § första stycket,
3. i strid mot villkor som har föreskrivits vid medgivande till luftfart en-

ligt 46 § första stycket eller mot 46 § andra stycket låter någon följa med
ombord,

4. utövar tjänst som befälhavare utan att vara behörig,
5. bryter mot 48 eller 49 §,
6. bryter mot föreskrifter som har meddelats med stöd av 51 eller 57 §,
7. bryter mot Luftfartsstyrelsens föreskrifter eller villkor i fråga om inrät-

tande, underhåll och drift av flygplatser,

8. bryter mot 60 § första, andra eller tredje stycket, mot 63 § första

stycket eller de villkor som har föreskrivits med stöd därav, mot förbud en-
ligt 64 § första stycket eller mot föreskrifter enligt 67 § andra stycket,

9. försummar sina skyldigheter enligt 74 § andra stycket,
10. bryter mot 84 § andra stycket, 86 § eller 87 § första stycket,
11. anordnar flyguppvisningar utan tillstånd enligt 88 § eller inte följer av

polismyndigheten för sådana uppvisningar föreskrivna villkor,

12. bryter mot 89 §,
13. bryter mot 90 § andra stycket, mot 91 § första stycket eller mot före-

skrifter som har meddelats med stöd av 91 § andra stycket,

14. bryter mot föreskrifter som har meddelats med stöd av 92 § första

stycket,

15. bryter mot 94 § första stycket eller mot föreskrifter som har meddelats

med stöd därav eller av 94 § andra stycket,

16. bryter mot 101 §,
17. är ägare eller brukare av luftfartyg och underlåter att se till att det för

fartyget finns de i 104 § första och andra styckena angivna fartygshandling-
arna eller bryter mot Luftfartsstyrelsens föreskrifter om hur handlingarna
skall upprättas, föras eller förvaras,

18. är befälhavare och underlåter att se till att de i 104 § första och andra

styckena angivna fartygshandlingarna finns ombord och att de upprättas,
förs eller förvaras i enlighet med Luftfartsstyrelsens föreskrifter,

19. bryter mot 105 § eller mot föreskrifter som har meddelats med stöd

därav,

20. bryter mot 106 § eller 110�113 §§,
21. inte fullgör sin rapporteringsskyldighet enligt 117 §,
22. bryter mot 131 § första stycket eller mot föreskrifter som har medde-

lats med stöd av 131 § tredje stycket.

I fall som avses i första stycket 19 skall dock inte dömas till ansvar om det

visas att försummelsen berodde på ett tillfälligt förbiseende och handlingen
visas upp för polismyndigheten, åklagaren eller flygtrafikledningsorganet
vid den flygplats där förseelsen upptäcktes senast den tredje vardagen efter
återkomsten från flygningen.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2007.

På regeringens vägnar

MAUD OLOFSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)