SFS 2007:493 Lag om ändring i lagen (1990:712) om undersökning av olyckor

070493.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1990:712) om undersökning av
olyckor;

utfärdad den 7 juni 2007.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs

2

att 2, 4, 6, 7, 9�12 och 15 §§ lagen

(1990:712) om undersökning av olyckor skall ha följande lydelse.

2 §

3

Olyckor skall undersökas enligt denna lag, om de är av sådan allvarlig

art som anges i det följande, nämligen

1.

luftfartsolyckor

: Olyckor vid användningen av luftfartyg som har med-

fört att

a) någon har avlidit eller blivit allvarligt skadad,
b) luftfartyget eller egendom som inte transporteras med luftfartyget har

fått betydande skador eller omfattande skador har uppkommit i miljön, eller

c) luftfartyget är oåtkomligt eller har försvunnit under flygning och inte

har kunnat återfinnas,

2.

sjöolyckor

: Olyckor vid användningen av handelsfartyg, fiskefartyg

eller statsfartyg som har medfört att

a) flera människor har avlidit eller blivit allvarligt skadade,
b) fartyget eller egendom som inte transporteras med fartyget har fått om-

fattande skador eller omfattande skador har uppkommit i miljön, eller

c) fartyget har försvunnit eller har övergetts i sjön,
3.

järnvägsolyckor

: Olyckor vid järnvägs-, tunnelbane- eller spårvägsdrift

orsakade antingen av kollisioner mellan spårfordon eller urspårningar eller
av andra händelser med betydelse för säkerheten som har medfört att

a) minst en person har avlidit eller minst fem personer har blivit allvarligt

skadade, eller

b) spårfordon, spåranläggningar, egendom som inte transporteras med

spårfordonet eller miljön har fått så omfattande skador att de sammanlagda
kostnaderna uppskattas till ett belopp motsvarande minst två miljoner euro,

4.

andra allvarliga olyckor

: Andra olyckor än som avses i 1�3, om de har

medfört att

a) flera människor har avlidit eller blivit allvarligt skadade, eller

1

Prop. 2006/07:45 och prop. 2006/07:110, bet. 2006/07:TU13, rskr. 2006/07:199.

2

Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/49/EG av den 29 april 2004 om sä-

kerhet på gemenskapens järnvägar och om ändring av rådets direktiv 95/18/EG om
tillstånd för järnvägsföretag och direktiv 2001/14/EG om tilldelning av infrastruktur-
kapacitet, uttag av avgifter för utnyttjande av järnvägsinfrastruktur och utfärdande av
säkerhetsintyg (järnvägssäkerhetsdirektivet) (EUT L 164, 30.4.2004, s. 44, Celex
32004L0049, rättad version i EUT L 220, 21.6.2004, s. 16, Celex 32004L0049R(01)).

3

Senaste lydelse 2006:20.

SFS 2007:493

Utkom från trycket
den 18 juni 2007

background image

2

SFS 2007:493

b) omfattande skador har uppkommit på egendom eller i miljön.
Tillbud till olyckor som avses i första stycket skall undersökas enligt

denna lag, om tillbudet inneburit allvarlig fara för att en olycka skulle in-
träffa eller om tillbudet tyder på ett väsentligt fel hos luftfartyget, fartyget,
spårfordonet eller spåranläggningen eller på andra väsentliga brister i säker-
hetshänseende.

Olyckor som avses i första stycket 1 och som rör luftfartyg med en total-

vikt av högst 2 250 kg vilka inte skall ha luftvärdighetsbevis, och olyckor
som avses i första stycket 4 samt tillbud till sådana olyckor skall undersökas
endast om en undersökning är av betydelse ur säkerhetssynpunkt.

4 §

4

En undersökning enligt denna lag skall göras i fråga om olyckor och

tillbud som har inträffat i Sverige. Om en sådan olycka eller ett tillbud berör
ett utländskt fartyg, får en undersökning enligt denna lag dock göras endast
om det finns särskilda skäl och fartyget befinner sig inom Sveriges sjöterri-
torium.

En undersökning enligt denna lag av en olycka eller ett tillbud som berör

ett svenskt fartyg eller luftfartyg skall göras även när olyckan eller tillbudet
har inträffat utomlands, om annat inte följer av en internationell överens-
kommelse som har biträtts av Sverige. Om olyckan eller tillbudet rör ett luft-
fartyg med en totalvikt av högst 2 250 kg och som inte skall ha luftvärdig-
hetsbevis, skall en undersökning göras endast om det är av synnerlig vikt
från säkerhetssynpunkt och en undersökning inte görs i den stat inom vars
territorium olyckan eller tillbudet inträffade.

Om en olycka eller ett tillbud som berör spårfordon i internationell trafik

inträffat på eller nära den svenska gränsen, får den myndighet som enligt 5 §
ansvarar för undersökningen komma överens med motsvarande myndighet i
den andra berörda staten om vilken av dem som skall göra undersökningen
eller att de skall göra den tillsammans.

6 §

Syftet med en undersökning enligt denna lag skall vara att

1. så långt som möjligt klarlägga såväl händelseförloppet och orsaken till

olyckan eller tillbudet som skador och effekter i övrigt,

2. ge underlag för beslut om åtgärder som har som mål att förebygga en

upprepning av olyckan eller tillbudet eller att begränsa effekten av sådana
olyckor eller tillbud,

3. ge underlag för en bedömning av de insatser som samhällets räddnings-

tjänst har gjort i samband med olyckan eller tillbudet och, om det finns skäl
därtill, för förbättringar av räddningstjänsten.

7 §

Den myndighet som gör en undersökning enligt denna lag skall, i den

mån det är praktiskt genomförbart, underrätta dem som kan vara berörda av
olyckan eller tillbudet och ge dem tillfälle att yttra sig. Dessa har rätt att när-
vara vid undersökning på olycksplatsen och vid utredningsarbetet i övrigt,
om det kan ske utan men för utredningen.

Vid tillämpningen av första stycket skall dock alltid iakttas de bestämmel-

ser om medverkan vid undersökningar som finns i internationella överens-
kommelser som har biträtts av Sverige.

4

Senaste lydelse 2006:20.

background image

3

SFS 2007:493

9 §

Den myndighet som gör en undersökning enligt denna lag får hålla för-

hör med den som antas kunna ge upplysningar av betydelse för utredningen.
Myndigheten får också ta med sig och granska handlingar eller föremål som
kan antas vara av sådan betydelse.

Om utredningen inte kan fullföljas på annat sätt, får den myndighet som

gör undersökningen begära att polismyndigheten lämnar den hjälp som be-
hövs vid utredningen. För polismyndighetens utredning gäller bestämmel-
serna om förundersökning i 23 kap. rättegångsbalken i tillämpliga delar.

Den myndighet som gör undersökningen har rätt att få tillträde till platsen

för olyckan eller tillbudet. Om tillträde vägras, får polismyndigheten lämna
den hjälp som behövs.

10 §

Den myndighet som gör undersökningen får begära att vittnen eller

sakkunniga hörs vid domstol eller att någon föreläggs att tillhandahålla
handlingar eller föremål. En sådan begäran skall göras hos den tingsrätt
inom vars område olyckan eller tillbudet har inträffat eller den berörda per-
sonen vistas. Rätten skall hålla förhör eller meddela föreläggande, om laga
hinder inte möter. Därvid gäller bestämmelserna om bevisupptagning utom
huvudförhandling.

11 §

Om det har inträffat en olycka eller ett tillbud som undersöks enligt

denna lag, får egendom som kan antas vara av betydelse för undersökningen
inte rubbas utan tillstånd av polismyndigheten eller den myndighet som un-
dersöker olyckan eller tillbudet.

Detta gäller inte, om egendomen rubbas för att rädda människoliv eller

om det i övrigt finns synnerliga skäl därtill.

12 §

Den som har tagit till vara egendom som avses i 11 § första stycket

skall genast anmäla det till polismyndigheten eller den myndighet som un-
dersöker olyckan. Detsamma gäller den som, efter en olycka eller ett tillbud
som berör luftfarten, sjöfarten eller spårtrafiken och som undersöks enligt
denna lag, har tagit till vara egendom som har transporterats med det luftfar-
tyg, fartyg eller spårfordon som berörs av olyckan eller tillbudet eller egen-
dom som hör till luftfartyget, fartyget, spårfordonet eller till den spåranlägg-
ning som berörs. Om det behövs, får myndigheten ta hand om egendomen.

15 §

Regeringen får i fråga om kommunal räddningstjänst föreskriva att

kommunen skall underrätta den myndighet som avses i 5 § första stycket om
en olycka eller ett tillbud som skall undersökas enligt denna lag.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2007.
2. I fråga om olyckor och tillbud som har inträffat före ikraftträdandet gäl-

ler äldre föreskrifter.

På regeringens vägnar

MAUD OLOFSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007