SFS 2007:494 Lag om ändring i sekretesslagen (1980:100)

070494.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i sekretesslagen (1980:100);

utfärdad den 7 juni 2007.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs

2

att det i sekretesslagen (1980:100)

3

skall införas två nya paragrafer, 4 kap. 6 § och 7 kap. 52 §, av följande ly-
delse.

4 kap.

6 §

Sekretess gäller i myndighets verksamhet som avser internationellt

samarbete avseende tillsyn av civil luftfart för uppgift som lämnats av annan
stat eller mellanfolklig organisation, om det kan antas att myndighetens ar-
bete för en säkrare civil luftfart motverkas om uppgiften röjs.

I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst fyrtio år.

7 kap.

52 §

Sekretess gäller hos Rikspolisstyrelsen, Kustbevakningen, Statens ha-

verikommission, Luftfartsverket och Luftfartsstyrelsen för uppgift som läm-
nats av enskild i en rapport om händelse inom civil luftfart enligt 11 kap. 8 §
luftfartslagen (1957:297), om det kan antas att den enskilde eller någon när-
stående till den enskilde lider men om uppgiften röjs.

I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst femtio år.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2007.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Eva Lenberg
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 2006/07:110, bet. 2006/07:TU13, rskr. 2006/07:199.

2

Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/42/EG av den 13 juni 2003 om rap-

portering av händelser inom civil luftfart (EUT L 167, 4.7.2003, s. 23, Celex
32003L0042) och Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/36/EG av den 21 april
2004 om säkerheten i fråga om luftfartyg från tredje land som använder flygplatser i
gemenskapen (EUT L 143, 30.4.2004, s. 76, Celex 32004L0036).

3

Lagen omtryckt 1992:1474.

SFS 2007:494

Utkom från trycket
den 18 juni 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007