SFS 2007:495 Lag om ändring i luftfartslagen (1957:297)

070495.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i luftfartslagen (1957:297);

utfärdad den 7 juni 2007.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs

2

i fråga om luftfartslagen (1957:297)

3

dels

att 11 kap. 7 § skall ha följande lydelse,

dels

att rubriken närmast före 11 kap. 1 § skall lyda ”Flygräddningstjänst,

bärgning, undersökning av luftfartsolyckor och rapportering av händelser”,

dels

att det i lagen skall införas tre nya paragrafer, 11 kap. 8–10 §§, samt

närmast före 11 kap. 8 § en ny rubrik av följande lydelse.

11 kap.

7 §

4

Om undersökning från säkerhetssynpunkt av luftfartsolyckor och till-

bud till sådana olyckor finns bestämmelser i lagen (1990:712) om undersök-
ning av olyckor.

Rapportering av händelser m.m.

8 §

5

I syfte att förbättra flygsäkerheten skall händelser inom civil luftfart

rapporteras till behörig myndighet.

Med händelse inom civil luftfart avses i denna lag driftsavbrott, defekt, fel

eller annan onormal omständighet som har inverkat eller kan inverka på
flygsäkerheten, även om händelsen inte lett till sådana luftfartsolyckor eller
tillbud som avses i lagen (1990:712) om undersökning av olyckor.

9 §

6

Regeringen får meddela föreskrifter om vilka personer inom civil luft-

fart som skall vara skyldiga att rapportera händelser enligt 8 §.

Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer meddelar närmare

föreskrifter om rapportering av händelser.

10 §

7

En arbetsgivare får inte utsätta en arbetstagare för repressalier på

grund av att arbetstagaren har rapporterat en händelse enligt denna lag.

1

Prop. 2006/07:110, bet. 2006/07:TU13, rskr. 2006/07:199.

2

Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/42/EG av den 13 juni 2003 om rap-

portering av händelser inom civil luftfart (EUT L 167, 4.7.2003, s. 23, Celex
32003L0042).

3

Lagen omtryckt 1986:166.

4

Senaste lydelse 1990:713.

5

Tidigare 8 § upphävd genom 1990:713.

6

Tidigare 9 § upphävd genom 1978:232.

7

Tidigare 10 § upphävd genom 1990:713.

SFS 2007:495

Utkom från trycket
den 18 juni 2007

background image

2

SFS 2007:495

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

Om en arbetstagare utsätts för repressalier skall arbetsgivaren betala ska-

destånd till arbetstagaren för den förlust som uppkommer och för den kränk-
ning som repressalierna innebär.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2007.

På regeringens vägnar

MAUD OLOFSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)