SFS 2007:496 Förordning om ändring i sekretessförordningen (1980:657)

070496.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i sekretessförordningen (1980:657);

utfärdad den 7 juni 2007.

Regeringen föreskriver

1

att 1 a och 5 §§ sekretessförordningen (1980:657)

2

samt bilagan till förordningen skall ha följande lydelse.

1 a §

3

Sekretess gäller i personaladministrativ verksamhet hos följande

myndigheter, för uppgift om enskilds bostadsadress, hemtelefonnummer,
personnummer och andra jämförbara uppgifter avseende personalen, uppgift
i form av fotografisk bild som utgör underlag för tjänstekort samt uppgift om
närstående till personalen, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan
att den som uppgiften rör eller någon närstående till honom eller henne lider
men:

Regeringskansliet, såvitt avser personal i verksamhet som rör handlägg-

ning av ärenden om nåd i brottmål, abolition och upphävande av domstols
beslut om utvisning på grund av brott,

domstolarna, hyresnämnderna och arrendenämnderna utom Arbetsdom-

stolen, Marknadsdomstolen och Patentbesvärsrätten,

Domstolsverket, såvitt avser uppgifter om personal vid domstolar, hyres-

nämnder och arrendenämnder,

Justitiekanslern,
Rikspolisstyrelsen, Statens kriminaltekniska laboratorium, polismyndig-

heterna, åklagarmyndigheterna och kriminalvårdens myndigheter,

Kustbevakningen,
Skatteverket, Tullverket och Kronofogdemyndigheten,
Försäkringskassan,
socialnämnderna eller de andra nämnder som svarar för personaladmini-

strativ verksamhet, såvitt avser personal som verkar inom socialtjänsten,

den eller de nämnder som utövar ledningen av hälso- och sjukvården en-

ligt hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) eller de andra myndigheter som
svarar för personaladministrativ verksamhet, såvitt avser hälso- och sjuk-
vårdspersonal,

1

Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/42/EG av den 13 juni 2003 om rap-

portering av händelser inom civil luftfart (EUT L 167, 4.7.2003, s. 23, Celex
32003L0042) och Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/36/EG av den 21 april
2004 om säkerheten i fråga om luftfartyg från tredje land som använder flygplatser i
gemenskapen (EUT L 143, 30.4.2004, s. 76, Celex 32004L0036).

2

Förordningen omtryckt 1998:1333.

3

Senaste lydelse 2006:1222. Ändringen innebär bl.a. att ordet ”Djurskyddsmyndighe-

ten” tas bort ur förteckningen.

SFS 2007:496

Utkom från trycket
den 18 juni 2007

background image

2

SFS 2007:496

Rättsmedicinalverket, såvitt avser personal inom rättsmedicinsk och rätts-

psykiatrisk verksamhet,

Socialstyrelsen,
Statens institutionsstyrelse,
Migrationsverket,

Arbetsmarknadsstyrelsen och länsarbetsnämnderna samt Inspektionen för

arbetslöshetsförsäkringen,

myndigheter som svarar för personaladministrativ verksamhet, såvitt av-

ser parkeringsvakter som förordnats enligt lagen (1987:24) om kommunal
parkeringsövervakning m.m.,

Jordbruksverket, såvitt avser personal i verksamhet som rör uppfödning,

förvaring, tillhandahållande och användning av försöksdjur,

Smittskyddsinstitutet, såvitt avser personal i verksamhet som rör uppföd-

ning, förvaring, tillhandahållande och användning av försöksdjur,

Livsmedelsverket, såvitt avser veterinärer, övrig personal i besiktningsve-

terinärorganisationen och personal i annan inspektionsverksamhet och i
verksamhet som rör kosttillskott och tillståndsgivning eller godkännanden
avseende ekologiskt producerade livsmedel och nya livsmedel,

Vägverket, såvitt avser personal i verksamhet som avser ianspråktagande

av mark för väg, ersättning för vägrätt och förarprov för körkort.

5 §

4

Följande myndigheter är i den utsträckning som framgår nedan un-

dantagna från registreringsskyldigheten enligt 15 kap. 1 § första stycket se-
kretesslagen (1980:100).

4

Senaste lydelse 2007:51.

Myndigheter

Sekretessbelagda handlingar som inte be-
höver registreras

Kriminalvården

handlingar som utgör underlag till det
centrala kriminalvårdsregistret och hand-
lingar som hör till journaler som upprät-
tats för enskilda i kriminalvårdsverksam-
het samt transportbeställningar

Kustbevakningen

anmälningar från sjöfarten om fartygs an-
komst till svenska orter

landstingskommunala myndig-
heter och kommunala myndig-
heter i kommuner som inte in-
går i ett landsting

bevis om högkostnadsskydd för patient-
avgifter i öppen hälso- och sjukvård

background image

3

SFS 2007:496

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2007. Äldre bestämmelser gäller

dock fortfarande i fråga om sekretess i personaladministrativ verksamhet
hos Djurskyddsmyndigheten.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Eva Lenberg
(Justitiedepartementet)

5 SFS 2007:477–514

background image

4

SFS 2007:496

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

Bilaga

5

Sakregister till bilagan

6

Siffrorna avser punkter i bilagan

Statens energimyndighet

9

Statens haverikommission

110

Statens jordbruksverk

6, 28

Verksamheten består i

Särskilda begränsningar i sekretes-
sen

41. tillståndsgivning för marinveten-
skaplig forskning enligt 7 kap. 23 §
miljöbalken

sekretessen gäller inte beslut i
ärenden

110. utredning enligt lagen (1990:712)
om undersökning av olyckor och för-
ordningen (1990:717) om undersök-
ning av olyckor eller enligt motsva-
rande äldre bestämmelser, särskild ut-
redning som har tillsatts av regeringen
för att utreda en sådan olycka som av-
ses i 2 § nämnda lag samt tillsyn som
handhas av Statens haverikommission

sekretessen gäller inte i ärende som
avses i 8 kap. 16 § sekretesslagen

5

Senaste lydelse 2007:146.

6

Senaste lydelse 2006:1222.