SFS 2007:497 Förordning om ändring i förordningen (1986:856) om de statliga myndigheternas ansvar för genomförandet av integrationspolitiken

070497.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1986:856) om de
statliga myndigheternas ansvar för genomförandet
av integrationspolitiken;

utfärdad den 7 juni 2007.

Regeringen föreskriver att 3 § förordningen (1986:856) om de statliga

myndigheternas ansvar för genomförandet av integrationspolitiken

1

skall

upphöra att gälla vid utgången av juni 2007.

På regeringens vägnar

NYAMKO SABUNI

Cecilia Bergman
(Integrations- och
jämställdhetsdepartementet)

1

Senaste lydelse av

förordningens rubrik 1999:593
3 § 1999:593.

SFS 2007:497

Utkom från trycket
den 18 juni 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007