SFS 2007:498 Förordning om ändring i förordningen (1990:893) om underrättelse om dom i vissa brottmål, m.m.

070498.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1990:893) om
underrättelse om dom i vissa brottmål, m.m.;

utfärdad den 7 juni 2007.

Regeringen föreskriver att 25 b § förordningen (1990:893) om underrät-

telse om dom i vissa brottmål, m.m. skall ha följande lydelse.

25 b §

1

Meddelas dom i mål som rör brott som avses i 16 kap. 8 och 9 §§

brottsbalken eller i mål där rätten tagit ställning till om ett motiv för brottet
har varit att kränka en person, en folkgrupp eller en annan sådan grupp av
personer på grund av ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbe-
kännelse eller annan liknande omständighet, skall domstolen sedan domen
vunnit laga kraft sända en kopia av domen till Brottsförebyggande rådet,
Ombudsmannen mot etnisk diskriminering och Ombudsmannen mot diskri-
minering på grund av sexuell läggning (HomO).

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2007.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Helena Swenzén
(Justitiedepartementet)

1

Senaste lydelse 2001:7.

SFS 2007:498

Utkom från trycket
den 18 juni 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007