SFS 2007:499 Förordning om ändring i förordningen (1990:1361) om lån till hemutrustning för flyktingar och vissa andra utlänningar

070499.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1990:1361) om lån till
hemutrustning för flyktingar och vissa andra
utlänningar;

utfärdad den 7 juni 2007.

Regeringen föreskriver att 30 § förordningen (1990:1361) om lån till

hemutrustning för flyktingar och vissa andra utlänningar skall ha följande
lydelse.

30 §

1

Migrationsverket skall på begäran lämna Centrala studiestödsnämn-

den sådana uppgifter som framgår av 29 § första stycket 1–11 och 17 samt
andra stycket 1–4.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2007.

På regeringens vägnar

NYAMKO SABUNI

Cecilia Bergman
(Integrations- och
jämställdhetsdepartementet)

1

Senaste lydelse 2000:402.

SFS 2007:499

Utkom från trycket
den 18 juni 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007