SFS 2007:448 Förordning om ändring i vägmärkesförordningen (2007:90)

SFS 2007:448

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i vägmärkesförordningen (2007:90);

utfärdad den 7 juni 2007.

Regeringen föreskriver i fråga om vägmärkesförordningen (2007:90)

dels

att 1 kap. 6 §, 2 kap. 8, 10, 12, 20, 24 och 30 §§, 3 kap. 14 och 15 §§

samt 4 kap. 5, 7 och 9 §§ skall ha följande lydelse,

dels

att rubriken närmast före 3 kap. 13 § skall lyda ”Körfältssignaler”.

1 kap.

6 §

Den som anges nedan ansvarar för att sådana anordningar och tecken

för anvisning för trafiken som avses i 1 § sätts upp, tas bort, underhålls och
utförs i den omfattning som anges för respektive plats.

Ansvarig

Plats

Ansvaret gäller

1.

Kommunen

a)

På väg inom tättbe-

byggt område som inte är
enskild och på sådan väg
utom tättbebyggt område
där kommunen är väghål-
lare

I andra fall än enligt 2 a,
2 c och 7–10.

b)

På enskild väg inom

tättbebyggt område och på
sådan väg utom tättbe-
byggt område där kommu-
nen är väghållare

Hastighetsbegränsningar,
föreskrifter enligt 41

§

väglagen (1971:948),
andra lokala trafikföre-
skrifter enligt 10 kap. 1 §
trafikförordningen
(1998:1276) än sådana
som endast får meddelas
efter medgivande av vä-
gens ägare samt trafiksig-
naler och andra anord-
ningar för att reglera trafi-
ken och tillgodose trafiksä-
kerheten när det behövs för
att tillgodose ett allmänt
behov.

SFS 2007:448

Utkom från trycket
den 15 juni 2007

background image

2

SFS 2007:448

c) På alla vägar

Särskilda trafikregler en-
ligt sådana föreskrifter
som avses i 10 kap. 14 §
trafikförordningen och
som meddelats av kom-
munen.

d) I terräng

Förbud, påbud eller andra
anvisningar för att reglera
trafiken och tillgodose tra-
fiksäkerheten.

2. Den statliga väg-
hållningsmyndig-
heten

a) På allmän väg där sta-
ten är väghållare

I andra fall än enligt 7–10.

b) På annan enskild väg
utom tättbebyggt område
än där kommunen är väg-
hållare

Hastighetsbegränsningar,
föreskrifter enligt 41

§

väglagen, andra lokala tra-
fikföreskrifter enligt
10

kap. 1

§ trafikförord-

ningen än sådana som en-
dast får meddelas efter
medgivande av vägens
ägare samt trafiksignaler
och andra anordningar för
att reglera trafiken och
tillgodose trafiksäkerheten
där det behövs för att till-
godose ett allmänt behov.

c) På väg som ansluter till
allmän väg där staten är
väghållare

Stopplikt eller väjnings-
plikt som följer av lokal
trafikföreskrift om sådan
plikt, om cirkulations-
plats eller om att väg skall
vara huvudled.

d) På alla vägar

Särskilda trafikregler en-
ligt sådana föreskrifter
som avses i 10 kap. 14 §
trafikförordningen och
som meddelats av den
statliga väghållningsmyn-
digheten.

3. Den som svarar
för skoterledhåll-
ningen på allmän
skoterled

På allmän skoterled

Markeringar som anges i
9 §

terrängkörningsför-

ordningen (1978:594).

Ansvarig

Plats

Ansvaret gäller

background image

3

SFS 2007:448

4. Ägare till enskild
väg

På enskild väg

Sådant som inte skall mär-
kas ut av någon annan.

5. Markägare som
avses i 2 § andra
stycket lagen
(1984:318) om
kontrollavgift vid
olovlig parkering

Inom område där mark-
ägaren förbjuder eller stäl-
ler upp villkor för parke-
ring och tillkännager för-
buden eller villkoren en-
ligt lagen om kontroll-
avgift vid olovlig parke-
ring

Förbud eller villkor som
markägaren beslutat.

6. Markägare

I terräng

Sådant som inte skall mär-
kas ut av någon annan.

7. Innehavare

av

järnväg eller spår-
väg

Vid plankorsning

Märke A39,

kryssmärke

,

och säkerhetsanordningar
vid plankorsning.

8. Polis eller annan
som förordnats att
ge anvisningar till
trafikant

På väg och i terräng

Polismans tecken och an-
ordning X6,

särskild var-

ningsanordning.

9. Polismyndighet

På väg och i terräng

Särskilda trafikregler en-
ligt sådana föreskrifter
som avses i 10 kap. 14 §
trafikförordningen och
som meddelats av polis-
myndighet.

10. Tullverket

På väg och i terräng

Särskilda trafikregler en-
ligt sådana föreskrifter
som avses i 10 kap. 14 §
trafikförordningen och
som meddelats av Tullver-
ket.

11.

Annan än de

som anges i 1–10

På väg och i terräng

Anordning X6,

särskild

varningsanordning,

i sam-

band med uppställning av
fordon eller vid annan
verksamhet som kan med-
föra att framkomligheten
minskar.

Ansvarig

Plats

Ansvaret gäller

background image

4

SFS 2007:448

2 kap.

8 §

Förbudsmärken är följande.

Märke

Närmare föreskrifter

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
C26 Förbud mot U-sväng

Förbudet gäller den korsning eller
motsvarande som märket är place-
rat i eller före.

Märket kan avse flera korsningar.

Sträckans längd anges då på en till-
läggstavla.

Symbolen är anpassad efter för-

hållandena på platsen.

C27 Förbud mot omkörning

Märket anger förbud mot att köra
om andra motordrivna fordon än
tvåhjuliga mopeder och tvåhjuliga
motorcyklar utan sidvagn.

Förbudet gäller på den väg mär-

ket är uppsatt och till den plats där
märke C28,

slut på förbud mot om-

körning,

är uppsatt.

C28 Slut på förbud mot omkörning

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

C39 Förbud mot att stanna och par-
kera fordon

Märket anger förbud mot att stanna
och parkera fordon.

De närmare föreskrifterna till

märke C35,

förbud mot att parkera

fordon

, andra till fjärde styckena

gäller även till detta märke.

C40 Ändamålsplats

Märket anger att det är förbjudet att
stanna och parkera fordon för annat
ändamål än det angivna.

Om endast ett visst fordonsslag

eller en viss trafikantgrupp får
stanna och parkera anges det på en
tilläggstavla.

Andra ändamål kan anges på mär-

ket. Vägverket får meddela före-
skrifter om vilka ändamål som får
anges.

background image

5

SFS 2007:448

10 §

Påbudsmärken är följande.

C41 Slut på ändamålsplats

Märket behöver inte vara uppsatt
om det ändå tydligt framgår att än-
damålsplatsen upphör.

Andra ändamål kan anges på mär-

ket. Vägverket får meddela före-
skrifter om vilka andra ändamål som
får anges.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Märke

Närmare föreskrifter

D1 Påbjuden körriktning

Märket anger att fordon endast får
föras i pilens eller, där två pilar
finns, i endera pilens riktning.

Symbolen är anpassad efter för-

hållandena på platsen.

D2 Påbjuden körbana

Märkena anger att fordon endast får
föras förbi märket där pilen visar el-
ler, där två pilar finns, där pilarna
visar.

Symbolen är anpassad efter för-

hållandena på platsen.

D3 Cirkulationsplats

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Märke

Närmare föreskrifter

background image

6

SFS 2007:448

12 §

Anvisningsmärken är följande.

D10 Påbjudet körfält eller körbana
för fordon i linjetrafik m.fl.

Märket anger även att fordon som
anges i 8 kap. 2 § trafikförordningen
(1998:1276) får använda körfältet
eller körbanan, om inte annat anges
på en tilläggstavla. Om andra fordon
tillåts trafikera körfältet eller körba-
nan anges det på en tilläggstavla.

D11 Slut på påbjuden bana, körfält,
väg eller led

Märket anger att påbjuden bana,
körfält, väg eller led som märkts ut
med något av märkena D4–D10
upphör.

Märket behöver inte sättas upp

om det ändå tydligt framgår att på-
budet upphör.

Andra symboler för trafikant-

grupper eller fordonsslag kan vara
infogade i märket. Den symbol som
är infogad i märket är samma som
på det märke som använts för att
märka ut banan, körfältet, vägen el-
ler leden.

Märke

Närmare föreskrifter

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
E6 Tättbebyggt område upphör

Ortnamn kan vara infogat i märket.

E7 Gågata

Märket anger att bestämmelserna i
8 kap. 1 § trafikförordningen
(1998:1276) är tillämpliga.

Förbud mot att föra fordon som

får föras på gågata enligt 8 kap. 1 §
andra stycket trafikförordningen
anges på en tilläggstavla.

E8 Gågata upphör

Märket behöver inte vara uppsatt
om det ändå tydligt framgår att gå-
gatan upphör.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Märke

Närmare föreskrifter

background image

7

SFS 2007:448

E14 Rekommenderad högsta hastig-
het upphör

Märket behöver inte vara uppsatt
om det ändå tydligt framgår att de
tillfälliga förhållandena upphört.

E15 Sammanvävning

Märket upplyser om att två körfält
eller körbanor löper samman till ett
och att förarna skall anpassa sig till
de nya förhållandena på platsen en-
ligt bestämmelserna i 3 kap. 44 §
trafikförordningen.

E16 Enkelriktad trafik

Märket anger att fordonstrafiken på
vägen är enkelriktad i pilens rikt-
ning. Uppåtriktad pil anger att trafi-
ken är enkelriktad i riktning rakt
fram.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

E19 Parkering

Märket anger att parkering är tillå-
ten på en parkeringsplats eller på en
sträcka på den sida av vägen där
vägmärket är uppsatt.

Är märket uppsatt vid en väg

anger det att tillåtelsen börjar där
märket har satts upp och gäller en-
ligt vad som anges på en tilläggs-
tavla, till den plats där en annan be-
stämmelse om stannande eller par-
kering märkts ut eller i annat fall till
nästa korsning med annan väg än så-
dan som avses i 3 kap. 21 § andra
stycket trafikförordningen. Gäller
sådan annan bestämmelse på en kor-
tare sträcka gäller dock anvisningen
på nytt efter sträckans slut utan att
märket upprepas.

Används märket vid en särskilt

anordnad parkeringsplats gäller an-
visningen hela parkeringsplatsen.

Märke

Närmare föreskrifter

background image

8

SFS 2007:448

Märket anger inte rätt att parkera

där det enligt trafikförordningen är
förbjudet att stanna och parkera, om
inte en sådan rätt tydligt framgår av
märkets placering eller anges på en
tilläggstavla.

Om parkering är tillåten endast

för ett visst fordonsslag eller en viss
trafikantgrupp anges det på en till-
läggstavla.

Används märket av en markägare

enligt lagen (1984:318) om kontroll-
avgift vid olovlig parkering anger
märket att parkering är tillåten, un-
der vardagar utom vardag före sön-
och helgdag, högst 24 timmar i
följd, om inte annat framgår av en
tilläggstavla.

Märket kan vara infogat i ett loka-

liseringsmärke.

Om märket används som förbere-

dande upplysning, kan uppgift om
parkeringsplatsens namn, om att
parkeringsplatsen är fullbelagd eller
att det finns lediga platser lämnas i
anslutning till märket.

E20 Områdesmärke

Märket anger att ett område börjar
med de förbud eller tillåtelser som
anges med det infogade märket. Av-
vikelser från anvisningarna på mär-
ket kan anges genom tilläggstavlor.
Tidsbegränsningar kan även info-
gas i märket.

Märket är uppsatt vid infarterna

till området och gäller till den plats
där tavla E21,

slut på område

, är

uppsatt eller det på annat tydligt sätt
framgår att anvisningarna på mär-
ket inte gäller.

Inom området kan det förekomma

avvikelser från anvisningarna på
märket. Dessa avvikelser anges ge-
nom andra vägmärken och tilläggs-
tavlor. Anvisningarna på märket
gäller även efter sådan avvikelse
utan att märket upprepas.

Märke

Närmare föreskrifter

background image

9

SFS 2007:448

20 §

Lokaliseringsmärken för vägvisning av gång- och cykeltrafik är föl-

jande.

Andra förbud eller tillåtelser kan

anges på märket. Vägverket får
meddela föreskrifter om vilka andra
förbud och tillåtelser som får anges

E21 Slut på område

Märket anger att ett område med
förbud eller tillåtelser som angivits
på märke E20,

områdesmärke

, upp-

hör.

Andra förbud eller tillåtelser kan

anges på märket. Vägverket får
meddela föreskrifter om vilka andra
förbud och tillåtelser som får anges.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Märke

Närmare föreskrifter

F34 Vägvisare

Märket anger väg till en ort, plats,
anläggning eller liknande.

Avstånd i kilometer kan anges.
Andra symboler kan förekomma

på märket. Vägverket får meddela
föreskrifter om vilka symboler som
får förekomma. Vägverket får också
meddela föreskrifter om att det inte
behöver förekomma någon symbol
på märket

F35 Tabellvägvisare

Märket anger väg till orter, platser,
anläggningar eller liknande.

Avståndet anges i kilometer.
Andra symboler kan förekomma

på märket. Vägverket får meddela
föreskrifter om vilka symboler som
får förekomma. Vägverket får också
meddela föreskrifter om att det inte
behöver förekomma någon symbol
på märket.

F36 Platsmärke

Märket anger en ort eller annan plats
av betydelse för orienteringen.

Märke

Närmare föreskrifter

background image

10

SFS 2007:448

24 §

Lokaliseringsmärken för upplysning om serviceanläggningar m.m. är

följande.

F37 Avståndstavla

Märket anger avståndet till angivna
orter, platser, anläggningar eller lik-
nande.

Avståndet anges i kilometer.
Andra symboler kan förekomma

på märket. Vägverket får meddela
föreskrifter om vilka symboler som
får förekomma. Vägverket får också
meddela föreskrifter om att det inte
behöver förekomma någon symbol
på märket

F38 Cykelled

Märket anger en särskilt anordnad
cykelled.

Märkets färgsättning kan variera.

Märke

Närmare föreskrifter

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
H22 Sevärdhet

Märket anger en sevärdhet av natio-
nellt intresse.

Sevärdhetens art anges i anslut-

ning till märket.

H23

Förberedande upplysning om

vägnära service

Märket anger vägnära servicean-
läggningar samt i vissa fall namn på
dessa.

Symbol för serviceanläggning-

arna drivmedel, restaurang och ho-
tell kan vara kompletterade med fö-
retagsemblem eller företagsnamn.

På märket anges avståndet till ak-

tuell avfart eller korsning.

Märke

Närmare föreskrifter

background image

11

SFS 2007:448

30 §

Tilläggstavlor är följande.

Tavla

Närmare föreskrifter

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
T6 Tidsangivelse

Tavlan anger när angivelsen på väg-
märket gäller.

Används klockslag i kombina-

tion med andra villkor anger tavlan
även när dessa villkor gäller.

Svarta eller vita siffror utan pa-

rentes avser vardagar utom vardag
före sön- och helgdag.

Svarta eller vita siffror inom pa-

rentes avser vardag före sön- och
helgdag.

Röda siffror avser sön- och helg-

dag.

Om angivelsen sträcker sig över

midnatt gäller tidsperioden efter
midnatt påföljande dag.

Anges viss dag eller viss vecko-

dag gäller regleringen denna dag
oavsett om dagen är en vardag, sön-
dag eller helgdag

T7 Särskilda bestämmelser för stan-
nande och parkering

Tavlan anger avvikelse från det
märke som den är uppsatt under el-
ler från 3 kap. 53 § 10 eller 54 § tra-
fikförordningen (1998:1276).

Den används under något av mär-

kena C35,

förbud mot att parkera

fordon,

C36,

förbud mot att parkera

fordon på dag med udda datum,

C37

, förbud mot att parkera fordon

på dag med jämt datum,

C38

, da-

tumparkering,

C39

, förbud mot att

stanna och parkera fordon,

C40

,

än-

damålsplats

, C42,

vändplats

, D10,

påbjudet körfält eller körbana för
fordon i linjetrafik m.fl.,

E19,

parke-

ring

, E20,

områdesmärke

, eller E22,

busshållplats

. På tavlan avbildas nå-

got av dessa märken i miniatyr. För
klockslag gäller de närmare före-
skrifterna för tavla T6,

tidsangi-

velse.

Bottenfärgen på tavlan är den-

samma som bottenfärgen på det
märke som avbildas på tavlan enligt
vad som anges i 29 §.

background image

12

SFS 2007:448

T8 Symboltavla

Tavlan anger att det märke som tav-
lan är uppsatt under endast gäller för
det fordonsslag eller den trafikant-
grupp som anges på tavlan.

Anges symbol S11,

rörelsehind-

rade

, på en tilläggstavla under

märke E19,

parkering

, får endast rö-

relsehindrade som är innehavare av
parkeringstillstånd som avses i
13 kap. 8 § trafikförordningen par-
kera.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

T10 Nedsatt hörsel

Tavlan anger att personer med ned-
satt hörsel är vanligt förekommande.

Tavlan har alltid gul bottenfärg.

T11

Utsträckning

Tavlan med dubbelriktade pilar,
uppsatt vågrätt eller lodrätt, anger
att angivelsen gäller på båda sidor
av märket.

Tavlan med nedåtriktad pil anger

att angivelsen slutar.

Tavlan med höger- eller vänster-

riktad pil visar att angivelsen gäller
åt det håll pilen visar.

Används tavlan under märke E19,

parkering

, har den svarta tecken på

vit botten utan bård.

Tavlorna kan även användas fri-

stående för att ange avgränsning av
uppställningsplatser på ett område,
om det vid infarten till området
anges att parkering är tillåten.

T12 Riktning

Tavlan anger riktning till angivelsen
på märket.

Tavlan är anpassad till förhållan-

dena på platsen.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Tavla

Närmare föreskrifter

background image

13

SFS 2007:448

3 kap.

14 §

En körfältssignal kan visa rött ljus i form av ett kryss, grönt ljus i form

av en nedåtriktad pil och gult ljus i form av en diagonal nedåtriktad pil eller
pilar.

15 §

Körfältssignaler visar följande signalbilder

4 kap.

5 §

Heldragna linjer används i stället för motsvarande brutna linjer när det

av trafiksäkerhetsskäl inte är tillåtet att färdas över till motgående körfält,
byta körfält eller färdas ut på vägren eller motsvarande. En cykelfältslinje
kan dock inte vara heldragen.

Heldragna linjer får även användas för att ange gräns mellan banor.

7 §

Heldragna och brutna linjer i kombination anger i stället för enbart

mittlinje eller körfältslinje gränsen mellan körfält. Sådana linjer är följande.

Signalbild

Närmare föreskrifter

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Markering

Närmare föreskrifter

M10 Mittlinje eller körfältslinje och
heldragen linje

Markeringen används där det inte är
tillåtet för fordon som befinner sig
på samma sida som den heldragna
linjen att byta körfält.

M11

Varningslinje och heldragen

linje

Markeringen används där det inte är
tillåtet för fordon som befinner sig
på samma sida som den heldragna
linjen att byta körfält.

Markeringen kan även användas

för att upplysa om en kommande
heldragen linje på den sida där var-
ningslinjen finns.

background image

14

SFS 2007:448

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

9 §

Övriga markeringar är följande.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2007.

På regeringens vägnar

MAUD OLOFSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

M12

Mittlinje

och

varningslinje

Markeringen används där det är
olämpligt att överskrida varningslin-
jen på grund av trafikförhållandena.

Markeringen kan även användas

för att upplysa om en kommande
heldragen linje på den sida där var-
ningslinjen finns.

Markering

Närmare föreskrifter

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
M23 Förbud mot att stanna och par-
kera eller att parkera

Markeringen används som förstärk-
ning av markeringarna M21,

förbud

mot att stanna och parkera,

och

M22,

förbud mot att parkera

.

Avvikelse från färg får inte ske.

M24 Uppställningsplats

Markeringen anger gränsen för upp-
ställningsplats för fordon.

Markeringen kan vara utförd med

bruten linje.

M25 Gång- och cykelpil

Markeringen visar lämplig färdväg
för gående eller cyklande och förare
av moped klass II.

Markering

Närmare föreskrifter