SFS 2007:449 Förordning om ändring i förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation

SFS 2007:449

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2003:396) om
elektronisk kommunikation;

utfärdad den 7 juni 2007.

Regeringen föreskriver att 37 § förordningen (2003:396) om elektronisk

kommunikation skall ha följande lydelse.

37 §

1

Avgift enligt 8 kap. 18 § lagen (2003:389) om elektronisk kommuni-

kation skall betalas årligen och får uppgå till högst 4 promille av årsomsätt-
ningen i den verksamhet som omfattas av anmälan. Understiger årsomsätt-
ningen 30 000 000 kr skall ingen avgift betalas.

Regeringen fastställer senast den 31 december varje år storleken på det

samlade avgiftsuttaget för denna finansiering under nästkommande år.

Post- och telestyrelsen får meddela de verkställighetsföreskrifter som be-

hövs om avgiften.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2007 och tillämpas första

gången vid fastställandet av varje enskild avgift som tas ut år 2008.

På regeringens vägnar

MAUD OLOFSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

1

�ndringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs.

SFS 2007:449

Utkom från trycket
den 15 juni 2007

3*

SFS 2007:447�476

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007