SFS 2007:451 Lag om ändring i lagen (2004:518) om ändring i järnvägssäkerhetslagen (1990:1157)

SFS 2007:451

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2004:518) om ändring i
järnvägssäkerhetslagen (1990:1157);

utfärdad den 7 juni 2007.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att punkt 3 i ikraftträdande- och över-

gångsbestämmelserna till lagen (2004:518) om ändring i järnvägssäkerhets-
lagen (1990:1157)

2

skall ha följande lydelse.

3. Den som vid ikraftträdandet har de tillstånd för att driva järnvägsspår-

anläggning eller järnvägsspårtrafik som har krävts enligt järnvägssäkerhets-
lagen får fortsätta driften med stöd av dessa tillstånd till utgången av år
2010.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2007.

På regeringens vägnar

MAUD OLOFSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

1

Prop. 2006/07:45, bet. 2006/07:TU12, rskr. 2006/07:176.

2

Senaste lydelse av lagens rubrik 2004:518.

SFS 2007:451

Utkom från trycket
den 15 juni 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007