SFS 2007:477 Lag om ändring i lagen (1991:1559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens områden

SFS 2007:477

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1991:1559) med föreskrifter på
tryckfrihetsförordningens och
yttrandefrihetsgrundlagens områden;

utfärdad den 7 juni 2007.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om lagen (1991:1559) med fö-

reskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens områ-
den

2

dels

att 2 kap. 3, 3 a och 4 §§ skall ha följande lydelse,

dels

att det i lagen förs in en ny paragraf, 2 kap. 3 b §, av följande lydelse.

2 kap.

3 §

Om en ansökan om utgivningsbevis eller en anmälan om utgivare eller

ställföreträdande utgivare inte uppfyller föreskrivna krav, skall den som har
gjort ansökan eller anmälan föreläggas att inom viss tid avhjälpa bristen.
Avhjälps inte bristen, får ansökningen eller anmälan avvisas.

3 a §

I god tid innan ett utgivningsbevis förfaller enligt 5 kap. 5 § fjärde

stycket tryckfrihetsförordningen skall Patent- och registreringsverket dels
till den senast kända ägaren av den periodiska skriften sända en påminnelse
om att bevisets giltighet är begränsad till tio år och att beviset förfaller, om
en ansökan om förnyelse av beviset inte har kommit in till myndigheten före
tioårsperiodens utgång, dels kungöra påminnelsen elektroniskt.

Av kungörelsen skall framgå namn och adress för den senast kända äga-

ren, utgivningsbevisets nummer samt den titel som utgivningsbeviset avser.

3 b §

Ett beslut enligt 5 kap. 5 § fjärde stycket tryckfrihetsförordningen

om att ett utgivningsbevis skall anses förfallet skall dels sändas till den se-
nast kända ägaren av den periodiska skriften, dels kungöras elektroniskt.

Om det av särskilda skäl kan antas att den senast kända ägaren inte kan

nås av en försändelse är det tillräckligt att beslutet kungörs elektroniskt.

4 §

Regeringen får meddela föreskrifter om avgifter för ansökningar och

anmälningar i ärenden enligt 5 kap. tryckfrihetsförordningen och om avgif-
ter för utdrag ur register över periodiska skrifter.

1

Prop. 2006/07:87, bet. 2006/07:KU18, rskr. 2006/07:170.

2

Lagen omtryckt 2002:991.

SFS 2007:477

Utkom från trycket
den 18 juni 2007

background image

2

SFS 2007:477

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2007.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Kristina Svahn Starrsjö
(Justitiedepartementet)