SFS 2007:478 Förordning om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

SFS 2007:478

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i författningssamlingsförordningen
(1976:725);

utfärdad den 7 juni 2007.

Regeringen föreskriver att bilaga 1 till författningssamlingsförordningen

(1976:725)

1

skall ha följande lydelse.

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2007.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Roger Petersson
(Justitiedepartementet)

1

Förordningen omtryckt 2006:66.

SFS 2007:478

Utkom från trycket
den 18 juni 2007

background image

2

SFS 2007:478

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

Bilaga 1

2

Författningssamlingar för centrala myndigheter

Utgivande

Benämning

Förkortning

Särskild föreskrift

myndighet

Datainspek-

Datainspektio-

DIFS

tionen

nens författ-
ningssamling

Domstols-

Domstolsverkets

DVFS

verket

författningssam-

ling

Läkemedels-

Läkemedelsver-

LVFS

verket

kets författnings-
samling

Migrations-

Migrationsver-

MIGRFS

verket

kets författnings-
samling

Naturvårds-

Naturvårdsver-

NFS

Utnyttjas också av

verket

kets författnings-

Kustbevakningen

samling

2

Senaste lydelse 2006:1269. Ändringen innebär bl.a. att Djurskyddsmyndigheten ut-

går.