SFS 2007:479 Lag om ändring i lagen (1993:406) om kommunalt stöd till boendet

SFS 2007:479

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1993:406) om kommunalt stöd
till boendet;

utfärdad den 7 juni 2007.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om lagen (1993:406) om kom-

munalt stöd till boendet

dels

att nuvarande bestämmelse skall betecknas 1 §,

dels

att den nya 1 § skall ha följande lydelse,

dels

att det i lagen skall införas en ny paragraf, 2 §, av följande lydelse.

1 §

En kommun får lämna enskilda hushåll ekonomiskt stöd i syfte att

minska deras kostnader för att anskaffa eller inneha en permanentbostad.

En kommun får också ställa säkerhet för att ett avtal om hyra av bostads-

lägenhet fullgörs i syfte att enskilda hushåll skall få en permanentbostad
med hyresrätt som är förenad med rätt till förlängning, om det enskilda hus-
hållets behov av en sådan bostad inte kan tillgodoses på annat sätt.

2 §

Denna lag inskränker inte de skyldigheter som en kommun har enligt

socialtjänstlagen (2001:453).

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2007.

På regeringens vägnar

MATS ODELL

Lilian Wiklund
(Finansdepartementet)

1

Prop. 2006/07:61, bet. 2006/07:CU27, rskr. 2006/07:188.

SFS 2007:479

Utkom från trycket
den 18 juni 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007