SFS 2007:481 Förordning om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder

SFS 2007:481

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder;

utfärdad den 31 maj 2007.

Regeringen föreskriver följande.

1 kap. Gemensamma bestämmelser

Förordningens tillämpningsområde

1 §

Denna förordning kompletterar

1. rådets förordning (EG) nr 1290/2005 av den 21 juni 2005 om finansie-

ringen av den gemensamma jordbrukspolitiken

1

,

2. rådets förordning (EG) nr 1698/2005 av den 20 september 2005 om

stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för lands-
bygdsutveckling (EJFLU)

2

,

3. kommissionens förordning (EG) nr 1320/2006 av den 5 september

2006 om bestämmelser för övergång till det stöd för landsbygdsutveckling
som föreskrivs i rådets förordning (EG) nr 1698/2005

3

,

4. kommissionens förordning (EG) nr 1974/2006 av den 15 december

2006 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1698/2005
om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för
landsbygdsutveckling (EJFLU)

4

och

5. kommissionens förordning (EG) nr 1975/2006 av den 7 december 2006

om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1698/2005 i fråga
om kontroller och tvärvillkor i samband med stöd för landsbygdsutveck-
ling

5

.

2 §

Stöd enligt denna förordning kan, i mån av tillgång på medel, lämnas

för

1. åtgärder för förbättring av miljön och landskapet (2 kap.),
2. åtgärder för en förbättrad konkurrenskraft inom jord- och skogsbruks-

sektorn samt rennäringen (4 kap.),

3. åtgärder för att diversifiera ekonomin och förbättra livskvaliteten på

landsbygden (5 kap.),

1

EUT L 209, 11.8.2005, s. 1 (Celex 32005R1290).

2

EUT L 277, 21.10.2005, s. 1 (Celex 32005R1698).

3

EUT L 243, 6.9.2006, s. 6 (Celex 32006R1320).

4

EUT L 368, 23.12.2006, s. 15 (Celex 32006R1974).

5

EUT L 368, 23.12.2006, s. 74 (Celex 32006R1975).

SFS 2007:481

Utkom från trycket
den 18 juni 2007

background image

2

SFS 2007:481

4. åtgärder i form av kompetensutveckling, information och kunskaps-

spridning (6 kap.) och

5. åtgärder som genomförs inom ramen för leaderdimensionen (7 kap.).

3 §

Närmare villkor för de olika stödformerna finns i detta kapitels 20�

21 §§ och i 2�7 kap.

Stöd enligt denna förordning får endast lämnas om de villkor som följer

av de EG-förordningar som avses i 1 § är uppfyllda.

Definitioner

4 §

I denna förordning förstås med

behörig myndighet:

den myndighet som prövar frågor om stöd

,

betesmark:

ett jordbruksskifte som inte är lämpligt att plöja och som an-

vänds till bete, med undantag av mark som används för rennäringsverksam-
het,

brukningsenhet:

produktionsenhet inom ett jordbruksföretag som har för

driften gemensamma byggnader,

jordbrukare:

en fysisk eller juridisk person eller en grupp av sådana per-

soner, oavsett gruppens eller dess medlemmars juridiska ställning, som be-
driver jordbruksverksamhet,

jordbrukarhushåll:

ett hushåll som utgörs av alla personer som bor på

samma fastighet och har gemensam hushållning, där minst en person bedri-
ver jordbruksverksamhet,

jordbruksföretag:

samtliga produktionsenheter som drivs av en jordbru-

kare inom Sveriges gränser,

jordbruksmark:

den areal som upptas av åkermark, slåtteräng eller betes-

mark,

jordbruksverksamhet:

produktion, uppfödning eller odling av jordbruks-

produkter, inklusive trädgårdsprodukter, inbegripet skörd, mjölkning, upp-
födning och hållande av djur för animalieproduktion eller annan produktion,
eller verksamhet för att hålla marken i god jordbrukshävd och bevara miljön
enligt artikel 5 i rådets förordning (EG) nr 1782/2003 av den 29 september
2003 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direkt-
stöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa
stödsystem för jordbrukare och om ändring av förordningarna (EEG) nr
2019/93, (EG) nr 1452/2001, (EG) nr 1453/2001, (EG) nr 1454/2001, (EG)
nr 1868/94, (EG) nr 1251/1999, (EG) nr 1254/1999, (EG) nr 1673/2000,
(EEG) nr 2358/71 och (EG) nr 2529/2001

6

,

klassificeringsfel:

fel som innebär att förekomsten av stödberättigande

landskapselement eller renvallar och renstängsel är mindre än vad stödmot-
tagaren har sökt stöd eller sökt utbetalning av stöd för,

LAG-grupp:

en lokal utvecklingsgrupp inom leaderdimensionen som av-

ses i artikel 62 i rådets förordning (EG) nr 1698/2005 och som godkänts av
länsstyrelsen,

landsbygdsprogram:

landsbygdsprogrammet för Sverige år 2007�2013

som avses i artikel 15 i rådets förordning (EG) nr 1698/2005,

6

EUT L 270, 21.10.2003, s. 1 (Celex 32003R1782).

background image

3

SFS 2007:481

lokal utvecklingsstrategi:

en utvecklingsstrategi som utarbetats av en

LAG-grupp och godkänts av länsstyrelsen,

leaderdimensionen:

stöd som genomförs enligt artikel 61�67 i rådets för-

ordning (EG) nr 1698/2005,

mikroföretag:

företag som anses som mikroföretag enligt kommissionens

rekommendation (2003/361/EG) av den 6 maj 2003 om definitionen av mik-
roföretag samt små och medelstora företag

7

,

mätfel:

fel som innebär att arealen mätt i hektar eller antalet djur mätt i

djurenheter avviker från vad stödmottagaren har sökt stöd eller sökt utbetal-
ning av stöd för,

nationell strategi för landsbygdsutveckling:

den nationella strategiska

plan för Sverige som avses i artikel 11 i rådets förordning (EG) nr 1698/
2005,

rennäringsföretag:

fysiska eller juridiska personer som bedriver rennä-

ringsverksamhet,

rennäringshushåll:

ett hushåll som utgörs av alla personer som bor på

samma fastighet och har gemensam hushållning, där minst en person bedri-
ver rennäringsverksamhet,

rennäringsverksamhet:

verksamhet som får bedrivas av sameby med stöd

av rennäringslagen (1971:437),

skogsmark:

mark som anses som skogsmark enligt 2 § skogsvårdslagen

(1979:429),

slåtteräng:

ett jordbruksskifte som inte är lämpligt att plöja och som på

eftersommaren används för slåtter med klippande eller skärande redskap el-
ler för sådan slåtter kompletterad med bete eller lövtäkt,

villkorsfel:

fel som innebär att stödmottagaren brutit mot något skötsel-

villkor eller annat villkor som gäller för stödet,

åkermark:

mark som används eller kan användas till växtodling eller bete,

och som är lämplig att plöja, och

ägoslagsfel:

fel som innebär att det ägoslag som stödmottagaren har sökt

stöd eller sökt utbetalning av stöd för avviker från det faktiska ägoslaget.

Organisationsfrågor m.m.

Förvaltande myndighet och utbetalande organ

5 §

Statens jordbruksverk skall vara förvaltande myndighet och fullgöra

de uppgifter som framgår av rådets förordning (EG) nr 1698/2005 om inte
annat följer av andra stycket eller 7 §.

Regeringen har det övergripande ansvaret för utvärderingar av lands-

bygdsprogrammet.

6 §

Jordbruksverket skall vara utbetalande organ för stöd ur Europeiska

jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) och fullgöra de uppgif-
ter som framgår av rådets förordning (EG) nr 1290/2005.

7

EUT L 124, 20.5.2003, s. 36 (Celex 32003H0361).

background image

4

SFS 2007:481

�vervakningskommitté

7 §

För landsbygdsprogrammet skall det finnas en övervakningskommitté.

�vervakningskommitténs uppgifter framgår av artikel 78 i rådets förordning
(EG) nr 1698/2005.

För beslut av övervakningskommittén krävs enhällighet.
Ledamöter och ersättare i övervakningskommittén utses av regeringen för

bestämd tid.

Regionalt inflytande

8 §

Länsstyrelsen och Sametinget skall efter samråd med berörda myndig-

heter, kommuner och organisationer utarbeta genomförandestrategier för de
åtgärder som avses i 2 kap. 18 och 19 §§, 4 och 5 kap., 6 kap. 1, 2 och 4 §§
samt 7 kap.

Genomförandestrategierna skall godkännas av Jordbruksverket.

Leaderdimensionen

9 §

Jordbruksverket utlyser möjligheter att till länsstyrelsen i respektive

län ansöka om att bilda en lokal utvecklingsgrupp. Länsstyrelsen beslutar ef-
ter samråd med berörda myndigheter, kommuner och organisationer om in-
rättande av områden som avses i artikel 61 a i rådets förordning (EG) nr
1698/2005 och om godkännande av LAG-grupper och lokala utvecklings-
strategier. Jordbruksverket skall övervaka och kontrollera urvalsprocessen
och ha möjlighet att ta del av processen.

LAG-gruppen föreslår avgränsning av sådana områden som avses i första

stycket. Om ett sådant område avses omfatta flera län skall berörda länssty-
relser utse den länsstyrelse som skall besluta enligt första stycket.

Förfarandet i stödärenden

Behörig myndighet

10 §

Länsstyrelsen prövar frågor om stöd enligt denna förordning i enlig-

het med artikel 6.1 i rådets förordning (EG) nr 1290/2005 om inte annat föl-
jer av andra � tredje stycket eller av 10 a §.

Skogsstyrelsen prövar frågor om stöd enligt 2 kap. 30�33 §§ och projekt-

stöd enligt 6 kap. såvitt avser kompetensutveckling beträffande skogsbruk.

Sametinget prövar frågor om stöd enligt 2 kap. 15 och 2 kap. 16 och 17 §§

samt 4, 5 och 6 kap. såvitt avser stöd till rennäringsföretag och annan verk-
samhet med anknytning till renskötsel eller annat samiskt närings-, kultur-
eller samhällsliv.

10

a §

Frågor om stöd enligt 2 kap. 19 och 20 §§ samt 6 kap. 3 § prövas av

Jordbruksverket. Detsamma gäller frågor om stöd till projekt enligt 5 kap.
eller enligt 6 kap. 1, 2 och 4 §§, om insatsen är av riksomfattande karaktär
eller avser stödjande och kompletterande åtgärder till den genomförande-
strategi som avses i 8 § och inte faller inom Skogsstyrelsens eller Sameting-
ets ansvarsområde.

background image

5

SFS 2007:481

11 §

Frågor om ansökan om stöd enligt 7 kap. prövas av länsstyrelsen efter

beredning av LAG-gruppen. När frågor om stöd enligt 7 kap. prövas skall
länsstyrelsen kontrollera att stödet är förenligt med landsbygdsprogrammet
och gemenskapsreglerna.

Frågor om ansökan om utbetalning enligt 7 kap. 3 § prövas av länsstyrel-

sen.

Ansökan om stöd och ansökan om utbetalning

12 §

Ansökan om stöd och ansökan om utbetalning skall ges in till den be-

höriga myndigheten. En ansökan om stöd enligt 7 kap. skall dock ges in till
LAG-gruppen i det område eller de områden där verksamheten skall bedri-
vas.

Ansökan om stöd och ansökan om utbetalning skall ges in inom den tid

som föreskrivs av

1. Jordbruksverket när det gäller stöd som avses i 10 § första och tredje

stycket,

2. Skogsstyrelsen när det gäller stöd som avses i 10 § andra stycket, och
3. Sametinget när det gäller stöd som avses i 10 § tredje stycket vad avser

stöd enligt 2 kap. 17 §.

Om en ansökan om stöd eller en ansökan om utbetalning enligt 2 kap. 9�

19 eller 22�29 §§ kommer in för sent skall man tillämpa reglerna om för sen
ansökan i artikel 21 i kommissionens förordning (EG) nr 796/2004 av den
21 april 2004 om närmare föreskrifter för tillämpningen av de tvärvillkor,
den modulering och det integrerade administrations- och kontrollsystem
som föreskrivs i rådets förordning (EG) nr 1782/2003 om upprättande av ge-
mensamma bestämmelser för system för direktstöd inom den gemensamma
jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare

8

.

13 §

Om det sökande företaget eller den sökande organisationen ligger

inom flera län och länsstyrelsen är behörig myndighet, skall ansökan ges in
till länsstyrelsen i det län där huvuddelen av verksamheten som ansökan gäl-
ler bedrivs.

Om området för en LAG-grupp omfattar mer än ett län skall ansökan prö-

vas av den länsstyrelse som utsetts enligt 9 § tredje stycket.

Utbetalning

14 §

Beräknade stödbelopp som är lägre än 1 000 kronor per insats och

stödår avseende miljöersättningar och kompensationsbidrag skall inte beta-
las ut. För ersättning för potatisodling enligt 2 kap. 9 § gäller dock att beräk-
nade stödbelopp som är lägre än 500 kronor per stödår inte skall betalas ut.

15 §

Innan stöd betalas ut skall Jordbruksverket kontrollera att utbetal-

ningen är förenlig med gemenskapsreglerna.

Om kontrollen visar att utbetalningen skulle strida mot gemenskapsreg-

lerna skall Jordbruksverket besluta att inte betala ut stödet och sända tillbaka
stödärendet till den behöriga myndigheten.

8

EUT L 141, 30.4.2004, s. 18 (Celex 32004R0796).

background image

6

SFS 2007:481

Jordbruksverkets beslut att inte betala ut stödet och sända tillbaka stöd-

ärendet till den behöriga myndigheten innebär att den behöriga myndighe-
tens beslut förfaller.

Beslut genom vilka stödbelopp beviljas eller underrättelser om sådana be-

slut skall innehålla en upplysning om innehållet i första�tredje stycket.

Förskott

16 §

Den myndighet som beslutat om stöd får även besluta om förskott på

stöd enligt 2 kap. 20 §, 4 kap. 14 och 15 §§, 5 kap. 2, 4, 7, 9, 12 och 14 §§,
6 kap. 1, 2 och 4 §§ samt 7 kap. Förskott får lämnas endast om stödmottaga-
ren är en ideell förening, en ekonomisk förening i form av ett lokalt koopera-
tiv, en allmännyttig stiftelse eller en lokal utvecklingsgrupp som drivs av
stödmottagaren.

Förskott får lämnas med högst hälften av det beviljade stödet, dock högst

250 000 kr.

Personuppgifter

17 §

Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen och Sametinget skall ha behörighet till

uppgifter från den förvaltande myndighetens databas i ärenden om stöd en-
ligt denna förordning.

Kontroll, m.m.

18 §

Den centrala kontrollen över efterlevnaden av rådets förordning (EG)

nr 1698/2005, kommissionens förordning (EG) nr 1974/2006, kommissio-
nens förordning (EG) nr 1975/2006 och denna förordning genomförs av
Jordbruksverket, förutom när det gäller stöd enligt 2 kap. 30�33 §§ då den
genomförs av Skogsstyrelsen.

Länsstyrelsen, Jordbruksverket, Sametinget och Skogsstyrelsen genomför

den administrativa kontrollen enligt artikel 26 i förordningen (EG) nr 1975/
2006 över stöd inom sina respektive ansvarsområden.

Länsstyrelsen, Sametinget och Skogsstyrelsen genomför kontrollen på

plats enligt artikel 27 och 28 i förordningen (EG) nr 1975/2006 över stöd
inom sina respektive ansvarsområden. Länsstyrelsen genomför även den
närmare kontrollen över stöd enligt 2 kap. 19 §. Jordbruksverket utövar den
närmare kontrollen när det gäller stöd enligt 2 kap. 20 §.

Jordbruksverket genomför kontrollen i efterhand enligt artikel 30 i förord-

ningen (EG) nr 1975/2006.

19 §

Stödmottagaren skall efter uppmaning lämna den behöriga myndig-

heten eller Jordbruksverket en skriftlig redogörelse för den verksamhet stö-
det gäller och för stödets utnyttjande samt i förekommande fall lämna en
plan för det fortsatta utnyttjandet.

Skyldigheten enligt första stycket avser även tid efter verksamhetens av-

slutande.

background image

7

SFS 2007:481

Tvärvillkor, m.m.

20 §

Den behöriga myndigheten får avslå eller häva åtaganden enligt

2 kap. 11�19 och 22�27 §§ om åtagandet motsvarar mindre än 1 000 kr per
år.

21 §

Fullt stöd enligt 2 kap. 9�19 och 21�29 §§ får endast utbetalas till den

som på hela brukningsenheten respekterar kraven i artiklarna 4 och 5 i samt
bilagorna III och IV till rådets förordning (EG) 1782/2003 och de föreskrif-
ter som meddelats med stöd av 2 kap. förordningen (2004:760) om EG:s di-
rektstöd för jordbrukare, m.m.

Utöver vad som sägs i första stycket får fullt stöd enligt 2 kap. 9�19 och

21�29 §§ endast utbetalas till den som på hela brukningsenheten respekterar
de minimikrav på användning av gödselmedel och växtskyddsmedel som
Jordbruksverket föreskriver.

Till grund för prövningen av om de krav som omfattas av första och andra

stycket är uppfyllda skall ligga resultatet av den kontroll som bedrivs av den
kommun eller myndighet som har ansvaret för kontrollen över den lagstift-
ning som utgör verksamhetskrav.

Minskning, uteslutning och återkrav av stöd

22 §

Bestämmelser om minskning av stöd vid mätfel och ägoslagsfel som

konstaterats vid kontroll av stöd enligt 2 kap. 9�19 och 21�29 §§ finns i arti-
kel 16�17 i förordningen (EG) nr 1975/2006.

Om förhållandena på ett skifte är sådana att det är svårt att entydigt be-

stämma vilket ägoslag det bör kategoriseras i, skall sökandens uppgift god-
tas.

Stöd lämnas inte för mark som huvudsakligen används för annat ändamål

än jordbruk eller om marken används på ett sätt som är oförenligt med stö-
dets syfte.

23 §

Då klassificerings- eller villkorsfel konstaterats när det gäller stöd en-

ligt denna förordning skall stödbeloppet helt eller delvis sättas ned och hän-
syn skall tas till felets betydelse i förhållande till syftet med stödet samt till
om sådana omständigheter som avses i 29 § föreligger.

Villkorsfel i fråga om sådana arealer, djur eller andra ersättningsgrun-

dande enheter som ingår i beslut om stöd enligt 2 kap. men som inte finns
med i ansökan om utbetalning skall leda till samma nedsättning av stödbe-
loppet som om dessa arealer, djur eller andra ersättningsgrundande enheter
hade funnits med i denna ansökan.

24 §

Om ett mätfel, ägoslagsfel, klassificeringsfel eller villkorsfel bedöms

som allvarligt skall beslutet om stöd hävas. Detsamma gäller när ett fel i ett
stödbeslut beror på en oriktig eller ofullständig uppgift av sökanden.

Om felen eller avvikelserna bedöms som mindre allvarliga får beslutet om

stöd hävas till viss del.

Den behöriga myndigheten får besluta att fortsatt stöd inte skall lämnas

för samma åtgärd under det innevarande eller följande stödåret i enlighet
med artikel 18 i kommissionens förordning (EG) nr 1975/2006.

background image

8

SFS 2007:481

25 §

Om en överträdelse som stödmottagaren själv kan anses vara direkt

ansvarig för konstateras vid kontroll av stöd enligt 2 kap. 9�19, 21�27 eller
32�33 §§ i enlighet med de författningar som reglerar kraven enligt 21 §
skall stödbeloppet för det kalenderår då överträdelsen inträffade sättas ned
helt eller delvis i enlighet med artikel 23 i kommissionens förordning (EG)
nr 1975/2006. Jordbruksverket, eller Sametinget i fråga om stöd enligt
2 kap. 17 §, får meddela föreskrifter om nedsättning av stödbelopp.

26 §

Den behöriga myndigheten har rätt att kräva tillbaka belopp som

stödmottagaren inte är berättigad till i enlighet med artikel 73 i kommissio-
nens förordning (EG) nr 796/2004.

27 §

Det belopp som skall krävas tillbaka får sättas ned, om det är fråga

om en mindre allvarlig avvikelse från de villkor som gäller för stödet eller
om det av någon annan anledning kan anses oskäligt att kräva tillbaka hela
beloppet.

28 §

Belopp enligt 26 § skall inte krävas tillbaka om stödvillkoren inte kan

uppfyllas på grund av att

1. en omständighet som utgör force majeure inträffar,
2. en fastighetsreglering genomförs,
3. ett avtal om upplåtelse av nyttjanderätt upphör till följd av någon oför-

utsedd händelse som ligger utanför nyttjanderättshavarens kontroll, eller

4. andra exceptionella omständigheter inträffar.
Om stödvillkoren inte kan uppfyllas på grund av sådana omständigheter

som avses i första stycket får den behöriga myndigheten besluta att stödvill-
koren skall anpassas till de uppkomna förhållandena. Om en sådan anpass-
ning inte är möjlig får den behöriga myndigheten besluta att åtagandet skall
upphöra att gälla och att lämnat stöd inte skall återkrävas.

Om stödmottagaren slutligt upphör med att bedriva sin näring efter det att

en betydande del av ett åtagande har fullgjorts och det inte är möjligt för en
efterträdare att överta åtagandet får den behöriga myndigheten besluta att
lämnat stöd inte skall återkrävas.

Ränta

29 §

Stödmottagare skall betala ränta till staten om stödmottagaren inte är

berättigad till ett stödbelopp och detta krävs tillbaka.

Jordbruksverket får föreskriva
1. hur ränta skall beräknas,
2. hur betalning skall ske, och
3. att små räntebelopp inte skall tas ut.
Den myndighet som har beslutat om återkrav får sätta ned räntekravet om

det finns särskilda skäl.

Ytterligare föreskrifter

30 §

Jordbruksverket får, i andra fall än som avses i 32 eller 33 §§, efter

samråd med Sametinget, Skogsstyrelsen, länsstyrelsen och övervaknings-
kommittén meddela ytterligare föreskrifter om stöd, stödbelopp, stödberätti-

background image

9

SFS 2007:481

gande kostnader, innehåll i genomförandestrategier, ansökningsförfarande,
innehåll i ansökan, innehåll i affärsplaner och projektplaner, godkännande
av rådgivningstjänster och rådgivare som skall anordna tvärvillkorsrådgiv-
ning, utbetalning, kontroll, minskning av stöd, återkrav och ränta. Verket får
också meddela föreskrifter om verkställighet av denna förordning.

31 §

Jordbruksverket får meddela närmare föreskrifter om inrättande av

områden som avses i 9 § samt om godkännandet av LAG-grupper och lokala
utvecklingsstrategier.

32 §

Sametinget får efter samråd med Jordbruksverket och övervaknings-

kommittén meddela ytterligare föreskrifter om stöd, stödbelopp, ansök-
ningsförfarande, innehåll i ansökan, kontroll, minskning av stöd och verk-
ställighet av denna förordning när det gäller stöd enligt 2 kap. 15 §.

33 §

Skogsstyrelsen får efter samråd med Jordbruksverket och övervak-

ningskommittén meddela ytterligare föreskrifter om stöd, stödbelopp, an-
sökningsförfarande, innehåll i ansökan, kontroll, minskning av stöd och
verkställighet av denna förordning när det gäller stöd enligt 2 kap. 30�33 §§
och projektstöd enligt 6 kap. i fråga om kompetensutveckling beträffande
skogsbruk.

34 §

Jordbruksverket får efter samråd med länsstyrelsen, Sametinget och

Skogsstyrelsen meddela föreskrifter om LAG-gruppens, länsstyrelsens, Sa-
metingets och Skogsstyrelsens handläggning av stödärenden samt om det
underlag som krävs för utbetalning av stöd.

35 §

Länsstyrelserna i Norrbottens, Västerbottens, Jämtlands, Västernorr-

lands, Gävleborgs, Dalarnas och Värmlands län meddelar, efter samråd med
Jordbruksverket, Sametinget och de angränsande länens länsstyrelser, före-
skrifter om vilka områden inom ett län som anses som glest befolkade enligt
4 kap. 11 § samt 5 kap. 1, 3, 5, 8, 10 och 13 §§.

�verklagande

36 §

Länsstyrelsens beslut enligt denna förordning får överklagas hos

Jordbruksverket.

Beslut som gäller stöd enligt 4 kap. 6 och 14�15 §§, 5, 6 och 7 kap. samt

Skogsstyrelsens beslut som gäller stöd enligt 2 kap. får inte överklagas i
andra fall än när det är fråga om beslut enligt 1 kap. 15, 24, 26, 28 och 29 §§.

I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överkla-

gande hos allmän förvaltningsdomstol.

2 kap. �&tgärder för en förbättring av miljön och landskapet

Gemensamma bestämmelser

1 §

Stöd får lämnas årligen under förutsättning att stödmottagaren under

en åtagandeperiod av minst fem år åtar sig att vidta sådana åtgärder eller be-
driva sådan odling som avses i 11�16, 18�19 och 21�29 §§. För stöd för åt-

background image

10

SFS 2007:481

gärder som avses i 13 § får åtagandet förlängas med fem år i taget, dock
längst tills dess att den samlade åtagandeperioden uppgår till 20 år.

Stöd enligt 9 § får bara lämnas till jordbrukare som åtar sig att fortsätta

bedriva jordbruk inom stödområdet under fem år från och med den första
stödutbetalningen. Sådant jordbruk skall varje år omfatta minst 3 hektar.

Den behöriga myndigheten får prioritera mellan och inom inkomna an-

sökningar enligt 16�17 §§. Vid prioriteringen skall syftet med stödet samt
den genomförandestrategi som avses i 1 kap. 8 § beaktas.

Stöd enligt 17 § lämnas inte för insatser som staten eller en kommun en-

ligt lag eller annan författning skall sörja för.

2 § Den behöriga myndigheten kan medge att ett åtagande enligt 1 § under
pågående stödperiod ändras till ett annat, vidgat åtagande, om en sådan änd-
ring innebär uppenbara fördelar för miljön och att det befintliga åtagandet
stärks påtagligt.

Om det för ett jordbruksföretag redan finns ett åtagande enligt förord-

ningen (SJVFS 1995:133) om miljöstöd, förordningen (1997:1336) om mil-
jöstöd eller förordningen (2000:577) om stöd för miljö- och landsbygdsut-
vecklingsåtgärder får Jordbruksverket meddela föreskrifter om under vilka
villkor stöd med samma syfte får lämnas. Stöd får i övriga fall kombineras
med äldre åtaganden på samma areal eller samma jordbruksföretag i enlighet
med vad Jordbruksverket föreskriver.

3 § Stöd enligt denna förordning får kombineras i den utsträckning som
framgår av andra stycket eller bilaga 4.

Ersättningar enligt 14 §, 16 § vad avser bioträda och 21 § får kombineras

på uttagen areal.

Det sammanlagda stödet per hektar får, med undantag av stöd enligt 11 §,

14 § i stödområde 1�3, 15 § och 16 § eller kombinationer av stöd inom stöd-
område 1�3, uppgå till högst det belopp som anges i bilagan till rådets för-
ordning (EG) nr 1698/2005. För stöd enligt 9 § gäller dock, med de undan-
tag som avses i första meningen, att stöd får uppgå till högst det belopp som
anges i bilagan till rådets förordning (EG) nr 1257/1999 av den 17 maj 1999
om stöd från Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket
(EUGFJ) till utveckling av landsbygden och om ändring och upphävande av
vissa förordningar

9.

4 § Ett jordbruksskifte eller område skall för att berättiga till stöd omfatta
en sammanhållen areal om minst 0,1 hektar. För stöd enligt 22 § gäller dock
att den sammanlagda skiftesarealen skall omfatta 0,1 hektar. För att berättiga
till stöd skall en renvall omfatta minst 0,2 hektar.

5 § Antalet djurenheter per djurslag framgår av bilaga V till kommissio-
nens förordning (EG) nr 1974/2006. Antalet nötkreatur, värphöns och slakt-
kycklingar på jordbruksföretaget skall fastställas utifrån det genomsnittliga
innehavet vid de räkningstillfällen som Jordbruksverket bestämmer. Får,
getter och svin, med undantag av slaktsvin, skall finnas på jordbruksföreta-
get inom de hållandeperioder som Jordbruksverket föreskriver. Ett slaktsvin

9 EGT L 160, 26.6.1999, s. 80 (Celex 31999R1257).

background image

11

SFS 2007:481

som rapporteras till Jordbruksverkets slaktregister på det sätt som Jordbruks-
verket föreskriver skall motsvara 0,1 djurenhet.

6 § Stöd lämnas inte

1. för skötselåtgärder som omfattas av kraven i artiklarna 4 och 5 i samt

bilagorna III och IV till rådets förordning (EG) nr 1782/2003 och de före-
skrifter som meddelats med stöd av 2 kap. förordningen (2004:760) om
EG:s direktstöd för jordbrukare, m.m.,

2. för skötselåtgärder som omfattas av de minimikrav på användning av

gödselmedel och växtskyddsmedel som Jordbruksverket föreskriver om en-
ligt 1 kap. 21 §,

3. för skötselåtgärder inom områden skyddade med stöd av miljöbalken

för vilka åtgärder det lämnas ersättning med statliga medel för natur- eller
kulturvård, och

4. för åtgärder som stödmottagaren annars är skyldig att genomföra enligt

lag eller annan författning.

För areal som tagits ur produktion eller omfattas av EG:s system för di-

rektstöd får stöd endast lämnas enligt 14 § eller 21 § samt enligt 24 § för od-
ling av ettåriga växter för industri- och energiändamål.

7 § Om de bestämmelser som avses i 6 § första stycket 1 och 2 ändras
under en pågående åtagandeperiod skall åtagandet anpassas till de nya kra-
ven.

Om stödmottagaren inte godtar en sådan anpassning som avses i första

stycket skall den behöriga myndigheten besluta att åtagandet skall upphöra
att gälla. Stödbelopp skall inte krävas tillbaka för den period under vilken
åtagandet gällde.

8 § Stödbelopp för de enskilda åtgärderna framgår av bilaga 1.

Kompensationsbidrag i mindre gynnade områden

9 § Kompensationsbidrag får lämnas för jordbruksmark som används för
odling av slåtter- eller betesvall på åkermark eller för betesmarker inom
stödområde 1�5 b och F. Inom stödområde 1�4 a och F får kompensations-
bidrag lämnas även för jordbruksmark som används för odling av spannmål.
Inom stödområde 1�3 och F får kompensationsbidrag lämnas även för jord-
bruksmark som används för odling av potatis.

10 § Stöd för slåtter- och betesvall på åkermark samt för betesmark lämnas
för så stor areal som motsvaras av följande genomsnittliga årliga innehav av
nötkreatur äldre än sex månader och av tackor och getter (hondjur).

Stödområde

Antal djurenheter per hektar

1�3 och F

1,0

4

1,1

5 a�b

1,3

background image

12

SFS 2007:481

Ersättning för miljövänligt jordbruk

Betesmarker och slåtterängar

11 § Stöd får lämnas för skötsel av betesmarker och slåtterängar.

Den behöriga myndigheten får besluta att ersättning för särskilda värden

och ersättning för kompletterande insatser skall ges för skötsel av sådana be-
tesmarker och slåtterängar med höga biologiska eller kulturhistoriska värden
som kräver särskild skötsel eller kompletterande insatser.

12 § Stöd får lämnas för hållande av fäbod i bruk samt för skötsel av fä-
bod-, alvar- och skogsbeten.

Stöd för skötsel av fäbodbete lämnas endast till den som håller fäbod i

bruk. Stöd lämnas endast till fäbodar som godkänts av den behöriga myndig-
heten.

Den behöriga myndigheten beslutar om de skötselvillkor som skall vara

uppfyllda för att berättiga till stöd.

Skötsel av våtmarker

13 § Stöd får lämnas för skötsel av våtmarker som i miljöförbättrande
syfte har anlagts eller restaurerats efter den 31 december 2006 och som be-
varas i minst 20 år efter att anläggningen eller restaureringen är slutförd.

Den behöriga myndigheten beslutar om de skötselvillkor som skall vara

uppfyllda för att berättiga till stöd.

Förhöjd ersättning får lämnas för våtmarker som anlagts på åkermark

inom stödområde 9 i Skåne, Hallands och Blekinge län om stödmottagaren
genom en oberoende värdering visar att priset för den jordbruksmark som
berörs väsentligt överstiger det genomsnittliga markpriset för jordbruksmark
i Götalands södra slättbygder.

Natur- och kulturmiljöer i odlingslandskapet

14 § Stöd för natur- och kulturmiljöer i odlingslandskapet får lämnas för
skötsel av vissa landskapselement belägna på eller i anslutning till åkermark.

Skötselåtagandet skall omfatta samtliga ersättningsberättigande land-

skapselement på sådan åkermark som naturligen hör till ett bruknings-
centrum eller annan plats för gårdsbebyggelse.

Av bilaga 3 framgår vilka landskapselement som berättigar till stöd.

Natur- och kulturmiljöer i renskötselområdet

15 § Stöd för skötsel av renvallar eller traditionella renstängsel av trä eller
sten eller för resor till landskapselementet får lämnas till en sameby, en sa-
misk organisation eller en enskild förvaltare som godkänts av den behöriga
myndigheten.

Stöd får lämnas inom renskötselområdet. Utanför område där renskötsel

får bedrivas hela året enligt 3 § rennäringslagen (1971:437) får stöd dock
lämnas endast om markägaren godkänt att ansökan lämnas in.

Innan den behöriga myndigheten fattar beslut om vem som skall få ersätt-

ning skall berörd sameby beredas tillfälle att yttra sig.

background image

13

SFS 2007:481

Regionalt prioriterade ersättningar

Regionala skötselinsatser

16 § Stöd får lämnas i form av ersättning för sådana regionala skötselinsat-
ser som avses i bilaga 1, punkten 4 om

1. skötselinsatsen omfattas av den genomförandestrategi som avses i

1 kap. 8 §,

2. stödmottagaren under en åtagandeperiod av minst fem år åtar sig att

vidta de skötselinsatser som avses med åtgärden, och

3. skötselinsatsen kompletterar ett åtagande enligt 11, 12, 14 och 15 §§ el-

ler främjar biologisk mångfald på åkerareal.

Miljöinvesteringar

17 § Stöd får lämnas i form av ersättning för sådana miljöinvesteringar
som avses i bilaga 1, punkten 4 om

1. investeringen inte bedöms leda till någon påtaglig ökning av företagets

värde eller lönsamhet,

2. investeringen omfattas av den genomförandestrategi som avses i 1 kap.

8 §, och

3. investeringen uppfyller något av de syften som anges i 11�15 §§.
Stöd enligt första stycket lämnas endast för kostnader som leder till en

ökad miljönytta.

Traditionell odling av bruna bönor

18 § Stöd får lämnas för odling av bruna bönor som är upptagna på den
svenska sortlistan och är av svenskt ursprung.

Odlingen skall under varje enskilt år omfatta en areal motsvarande minst

70 procent av den areal som odlas med bruna bönor under det första året i
åtagandeperioden.

Utrotningshotade husdjursraser

19 § Stöd får lämnas för djur av de raser som finns upptagna på EU:s lista
över utrotningshotade svenska husdjursraser.

Det antal djurenheter som anges i beslutet om stöd får under åtagandeperi-

oden underskridas med högst 50 procent under ett enskilt år.

20 § Stöd får lämnas till rasföreningar för bevarande av sådana utrotnings-
hotade husdjursraser som avses i 19 § första stycket med högst 100 procent
av kostnaderna för

1. skapande och upprätthållande av härstamningsregister,
2. hälsofrämjande insatser för rasen,
3. avelsrådgivning,
4. transporter av genetiskt viktiga djur mellan besättningar,
5. parningsstationer för nordiskt bi,
6. upprätthållande av genbanksbesättningar,
7. betäckning av ston, eller
8. stamboksföring.

background image

14

SFS 2007:481

Jordbruksverket får prioritera mellan inkomna ansökningar om stöd.

�&tgärder för minskade växtnäringsförluster från jordbruksmark

Minskat kväveläckage

21 § Stöd får lämnas för odling av fånggröda och för vårbearbetning på
åkermark i stödområde 5 c, 5 m och 9 i Skåne, Blekinge, Kalmar, Gotlands,
Västra Götalands och Hallands län samt stödområde 5 a och 5 b i Hallands
och Västra Götalands län.

En areal motsvarande minst 20 procent av jordbruksföretagets vårsädes-

areal skall under varje år omfattas av en åtgärd enligt första stycket.

Med fånggröda avses växtlighet som har sin huvudsakliga tillväxt mellan

två huvudgrödor och som odlas med syftet att minska växtnäringsförlusterna
efter huvudgrödans skörd. Slåtter-, frö- eller betesvall eller bevuxen träda får
inte räknas som huvudgröda.

Med vårbearbetning avses att ingen jordbearbetning sker efter skörd av en

huvudgröda eller efter en vall, fånggröda eller en bevuxen träda förrän efter
årets slut.

Skyddszoner mot vattendrag

22 § Stöd får lämnas för anläggning av skyddszoner på åkermark inom
stödområde 5 och 9.

Med en skyddszon avses en zon utmed ett vattenområde som är besådd

med vall och som är mellan sex och tjugo meter bred.

Det vattenområde som skyddszonen gränsar till skall vara vattenförande

under hela året eller vara utmärkt på den topografiska kartan.

23 § Stöd lämnas endast om skyddszonen besåtts senast under våren det
första året i åtagandeperioden. Skyddszonen får inte brytas förrän på hösten
det sista året i åtagandeperioden. Gödselmedel eller växtskyddsmedel får
inte användas på en skyddszon.

Miljöskyddsåtgärder

24 § Stöd får lämnas per hektar åkermark till den som vidtar miljöskydds-
åtgärder i syfte att minska riskerna vid användning av växtskyddsmedel och
riskerna för förlust av växtnäringsämnen på jordbruksföretaget.

Stöd får endast lämnas om jordbrukaren upprättat en växtodlingsplan.

25 § Stöd enligt 24 § får lämnas för högst 300 hektar.

Stöd enligt 24 § får inte lämnas för sådan mark för vilken stöd lämnas en-

ligt 22, 23, 26 och 27 §§ eller mark som odlas med vall eller med fleråriga
industri- eller energigrödor eller annan trädad mark.

Ekologiska produktionsformer

26 § Stöd för ekologiska produktionsformer får lämnas för odling på åker-
mark av jordbruksgrödor och frilandsodlade trädgårdsgrödor som årligen

background image

15

SFS 2007:481

används till foder-, livsmedels- eller utsädesproduktion samt för ettåriga
jordbruksgrödor som används för industriändamål.

Ytterligare ersättning får lämnas till jordbrukare för åkermark enligt första

stycket eller för mark som omfattas av ett åtagande för betesmarker och slåt-
terängar enligt 11�12 §§ eller 16 §, eller enligt 2 kap. 5 § förordningen
(2000:577) om stöd för miljö- och landsbygdsutvecklingsåtgärder om jord-
brukaren har ekologisk djurhållning av djurslagen mjölkkor, am- och dikor,
ungnöt, tackor, getter (hondjur), suggor, slaktsvin, värphöns eller slaktkyck-
lingar. Ersättning för åkermark lämnas för så stor areal som motsvaras av en
djurenhet per hektar. Ersättning för betesmarker och slåtterängar lämnas för
så stor areal som motsvaras av en halv djurenhet per hektar.

�&tgärden skall utföras på samma mark under hela åtagandeperioden.
Jordbruksverket får föreskriva om undantag från kravet om årlig använd-

ning av grödor i första stycket.

27 § Stöd enligt 26 § får lämnas till brukare vars hela växtodling respek-
tive hela djurhållning inom ersättningsformen omfattas av certifiering för
ekologisk produktion. Om hela växtodlingen inom ersättningsformen inte
omfattas av certifiering ersätts växtodlingen med 75 procent av de belopp
som anges i bilaga 1 under år 2007 och 2008 och med 50 procent av de be-
lopp som anges i bilaga 1 för tiden därefter. Om hela djurhållningen inom
ersättningsformen inte omfattas av certifiering ersätts djurhållningen med 75
procent av de belopp som anges i bilaga 1 under 2007 och 2008 och med 50
procent av de belopp som anges i bilaga 1 för tiden därefter.

Med certifierad produktion avses sådan växtodling eller djurhållning, in-

klusive växtodling och djurhållning under karens, som kontrolleras av ett
godkänt kontrollorgan enligt rådets förordning (EEG) nr 2092/91 om ekolo-
gisk produktion av jordbruksprodukter och uppgifter därom på jordbruks-
produkter och livsmedel

10.

Extensiv vallodling för miljön och landskapet

28 § Stöd får lämnas i form av grundersättning för miljövänlig odling på
åkermark av flerårig slåtter- och betesvall eller frövall. Odlingen skall om-
fatta minst 0,1 hektar under varje enskilt år under åtagandeperioden.

29 § För mark inom stödområdena 1�5 får ytterligare ersättning lämnas i
form av tilläggsersättning till jordbrukare som har slåtter- eller betesvall som
berättigar till stöd enligt 28 §.

Stöd lämnas för så stor areal som motsvaras av följande genomsnittliga

årliga innehav av nötkreatur äldre än sex månader och av hondjur av tackor
och getter.

Stödområde

Antal djurenheter per hektar

1�3

1,0

4

1,1

5

1,3

10 EGT L 198, 22.7.1991, s. 1 (Celex 31991R2092).

background image

16

SFS 2007:481

�&tgärder för att bevara och utveckla skogens biologiska mångfald

30 § Stöd får lämnas till privata skogsägare för insatser på skogsmark som
förstärker natur- eller kulturvärden i skogen. Stöd får även lämnas för insat-
ser som kan främja de sociala värdena på mark som har höga natur- eller
kulturvärden.

Stöd lämnas i form av ersättning för målklassning av bestånd, ersättning

för manuella insatser, ersättning för maskinella insatser, och ersättning för
materiella kostnader.

31 § Stöd får endast betalas ut för åtgärder som omfattas av en skötselplan
som godkänts av den behöriga myndigheten och som uppfyller villkoren i ett
avtal mellan stödmottagaren och den behöriga myndigheten.

�&tgärder för att främja biologisk mångfald i ädellövskog

32 § Stöd får lämnas i Götaland och Svealand för merkostnader för nyan-
läggning av ädellövskog på marker där detta anses lämpligt. Stöd lämnas
dock inte för nyanläggning av ädellövskog i Dalarnas län.

Stöd enligt första stycket får lämnas med högst 100 procent av kostna-

derna för markberedning, inköp av plantor, plantering och stängsling. Ersätt-
ningen får dock inte överstiga 20 300 kr per hektar nyanlagd ädellövskog.

33 § Stöd enligt 32 § betalas endast ut för nyanläggning som genomförts i
enlighet med en av Skogsstyrelsen godkänd projektplan.

3 kap. Gemensamma bestämmelser för stöd enligt 4, 5, 6 och
7 kap.

1 § Stöd som lämnas enligt 4, 5 och 6 kap. skall vara förenliga med en så-
dan genomförandestrategi som avses i 1 kap. 8 §.

2 §

Stöd enligt

1. 4 kap. 11 § som rör produkter från skogsbruk före industriell förädling,
2. 4 kap. 11 § som rör stöd för förädling av produkter som omfattas av bi-

laga 1 till EG-fördraget, utom fiskeriprodukter, till produkter som inte om-
fattas av bilaga 1 till EG-fördraget,

3. 4 kap. 14 § som rör utveckling av nya produkter, processer och ny tek-

nik inom skogsbrukssektorn,

4. 4 kap. 14 § som rör utveckling av nya produkter, processer och ny tek-

nik inom jordbruks- eller livsmedelssektorn om samarbetsprojektet avser så-
dana produkter som inte omfattas av bilaga 1 till EG-fördraget, och

5. 5, 6 och 7 kap.

lämnas, till den del det finansieras av offentliga nationella medel, med de be-
gränsningar som följer av artikel 57 i kommissionens förordning (EG) nr
1974/2006 och i enlighet med kommissionens förordning (EG) nr 1998/
2006 av den 15 december 2006 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i

background image

17

SFS 2007:481

EG-fördraget på stöd av mindre betydelse

11 och 19 och 20 §§ förordningen

(1988:764) om statligt stöd till näringslivet.

3 § Stöd enligt 4, 5, 6 och 7 kap. lämnas inte för insatser som staten eller
en kommun enligt lag eller annan författning skall sörja för.

Stöd enligt 4 och 5 kap. får inte lämnas för åtgärder som enligt lag eller

annan författning skulle ha varit genomförda vid tidpunkten för ansökan om
stöd.

4 § En affärsplan skall ingå i en ansökan om stöd enligt 4 kap. 1, 6 och
11 §§, 5 kap. 1, 3, 5, 8 och 13 §§ samt 6 kap. 1 och 2 §§ med undantag för
anordnande av kompetensutvecklingsinsatser, om inte ansökan enbart avser
stöd för upprättande av en affärsplan eller utbildning i upprättande av en så-
dan, i de fall sådant stöd får lämnas.

En projektplan skall ingå i en ansökan om stöd enligt 4 kap. 14�15 §§,

5 kap. 2, 4, 7, 9, 12 och 14 §§, 6 kap. 1 och 2 §§ för anordnande av kompe-
tensutvecklingsinsatser, 3 och 4 §§ samt 7 kap.

En affärsplan eller projektplan skall ligga till grund för den behöriga myn-

dighetens bedömning av om villkoren för stöd är uppfyllda samt för den be-
höriga myndighetens prioritering mellan inkomna ansökningar om stöd.

Sökanden skall till ansökan om stöd enligt 4 kap. 14 § även bifoga ett

samarbetsavtal som bekräftar samarbetet.

5 § Den behöriga myndigheten får prioritera mellan inkomna ansökningar
om stöd mot bakgrund av innehållet i den till ansökan ingivna affärsplanen
eller projektplanen. Vid prioriteringen skall målen för landsbygdsprogram-
met samt den nationella strategiska planen för landsbygdsutveckling och den
genomförandestrategi som avses i 1 kap. 8 § beaktas. Myndigheten skall
efter samråd med övriga berörda myndigheter upprätthålla avgränsningen
mot andra gemenskapsprogram och gemenskapsinitiativ.

6 § LAG-gruppen får prioritera mellan inkomna ansökningar inom ramen
för leadermetoden mot bakgrund av innehållet i den till ansökan ingivna pro-
jektplanen. Vid prioriteringen skall målen för landsbygdsprogrammet samt
den lokala strategi som avses i 1 kap. 9 § beaktas. Insatser som medverkar
till stärkt konkurrenskraft för landsbygdens näringsliv och en ökad tillväxt
och sysselsättning skall prioriteras. Särskild vikt skall läggas vid insatser av
betydelse för ungdomar, kvinnor och personer med utländsk bakgrund.

7 § Projektstöd enligt 4�6 kap. och kompetensutveckling enligt 6 kap. till-
lämpas både fristående och inom ramen för leaderdimensionen.

Stöd enligt 7 kap. kan lämnas direkt utifrån målen i 4�6 kap.

11 EUT L 379, 28.12.2006, s. 5 (Celex 32006R1998).

background image

18

SFS 2007:481

4 kap. �&tgärder för en förbättrad konkurrenskmraft inom jord-
och skogsbrukssektorn samt rennäringen

Startstöd till unga jordbrukare och unga rennäringsföretagare

1 § Stöd får lämnas när någon första gången etablerar sig som ägare till ett
jordbruks- eller rennäringsföretag.

Stöd lämnas endast till verksamhet som bedöms ha goda utvecklingsmöj-

ligheter samt bedöms vara långsiktigt lönsam och konkurrenskraftig.

2 § Stöd lämnas i form av en startpremie om högst 250 000 kr.

3 § Stöd lämnas endast till sökande som vid ansökningstillfället är under
40 år och som för första gången har etablerat sig som ägare till ett jordbruks-,
trädgårds- eller rennäringsföretag. Etableringstidpunkten infaller då sökan-
den äger företaget, arbetar aktivt i företaget och ansvarar för driften i företa-
get. Företaget skall dessutom vara i drift.

Sökanden skall vid ansökningstillfället ha tillräcklig yrkeskunskap och yr-

kesskicklighet. Stödmyndigheten får bevilja sökanden anstånd under högst
tre år från beslutstillfället att uppfylla kravet på tillräcklig yrkeskunskap och
yrkesskicklighet.

4 § Vid prioritering av inkomna ansökningar skall, utöver vad som sägs i
3 kap. 5 §, insatser som bedöms bidra till en livsmedelsproduktion med mer-
värden som efterfrågas av konsumenter samt till en ökad hållbar konkurrens-
kraft tillmätas särskild vikt.

5 § Stödmyndigheten skall inom tre år från dagen för beviljande av stöd
bedöma om verksamheten överensstämmer med affärsplanen. I de fall verk-
samheten avviker från affärsplanen skall stödet sättas ned helt eller delvis,
varvid bestämmelserna i 1 kap. 24�26 §§ samt om avvikelsen beror på änd-
rade förutsättningar vid genomförandet av affärsplanen skall beaktas.

Stöd för modernisering av jordbruks- och rennäringsföretag

6 § Stöd får lämnas med högst 30 procent av de stödberättigande kostna-
derna för investeringar inom primärproduktionen till den som driver ett jord-
bruks- eller rennäringsföretag. Inom de områden i Norrbottens, Västerbot-
tens, Jämtlands, Västernorrlands, Gävleborgs, Dalarnas och Värmlands län
som ligger inom stödområde 1�3 b och 4�5 f enligt bilaga 2 får stödnivån
höjas med ytterligare högst 20 procent av de stödberättigande kostnaderna.

Stöd enligt första stycket skall underlätta
1. förbättringar av företagets lönsamhet och långsiktiga konkurrenskraft,

eller

2. omställning till ett lönsamt, hållbart och naturanpassat jordbruk eller till

en lönsam, hållbar och naturanpassad rennäring.

7 § Vid prioritering av inkomna ansökningar skall, utöver vad som sägs i
3 kap. 5 §, insatser som bedöms leda till att en omställning till en rationell,
modern och tekniskt innovativ produktion tillmätas särskild vikt. Särskild

background image

19

SFS 2007:481

vikt skall även läggas vid investeringar som gynnar miljöutveckling, ny tek-
nik och energieffektiva lösningar.

Ersättning för etablering av fleråriga energigrödor

8 § Stöd får lämnas till jordbrukare för plantering av fleråriga energigrödor
avsedda för energiändamål på jordbruksmark med ett maximalt skördeinter-
vall på 20 år eller mindre av arterna salix, hybridasp eller poppel med högst
40 procent av de stödberättigande utgifterna och högst 5 000 kr per hektar.

9 § För stöd för plantering av salix skall varje enskild sammanhållen plan-
tering vara minst 1,0 hektar. För stöd för plantering av poppel och hybridasp
skall varje enskild sammanhållen plantering vara minst 0,1 hektar.

10 § Stöd får endast lämnas för plantering på sådan mark där länsstyrelsen
godkänt att plantering får ske med hänsyn till naturvårdens och kulturmiljö-
vårdens intressen.

Stöd för förädling, saluföring och utveckling av jordbruks-,
skogsbruks- eller renskötselprodukter

11 § Stöd får lämnas till mikro-, små eller medelstora förädlingsföretag
med högst 30 procent av de stödberättigande kostnaderna för investeringar
som avser

1. förädling av sådana produkter som omfattas av bilaga 1 till EG-fördra-

get, utom fiskeriprodukter, och produkter från skogsbruk före industriell för-
ädling,

2. saluföring av sådana produkter som omfattas av bilaga 1 till EG-fördra-

get, utom fiskeriprodukter, och produkter från skogsbruk, eller

3. utveckling av nya produkter, processer eller ny teknik som rör sådana

produkter som omfattas av bilaga 1 till EG-fördraget, utom fiskeriprodukter,
eller produkter från skogsbruk.

För företag inom skogssektorn får stöd endast lämnas till mikroföretag.
Inom glest befolkade områden i Norrbottens, Västerbottens, Jämtlands,

Västernorrlands, Gävleborgs, Dalarnas och Värmlands län får stödnivån hö-
jas med ytterligare högst 10 procent av de stödberättigande kostnaderna.

12 § Stöd enligt 11 § lämnas endast till verksamhet som bedöms bli lång-
siktigt lönsam och bidra till en ökad konkurrenskraft, ökade mervärden och
förädlingsvärden i sektorn.

Vid prioritering av inkomna ansökningar skall, utöver vad som sägs i

3 kap. 5 §, särskild vikt läggas vid insatser som bedöms leda till en utveck-
ling av nya innovativa produkter och processer på grundval av ny kunskap,
teknik eller innovation samt insatser som bedöms utveckla mervärden i pro-
duktionen. Särskild vikt skall även läggas vid investeringar som gynnar ut-
vecklingen av nya biobaserade produkter, småskalig och lokal produktion av
livsmedel och skogsbruksprodukter samt investeringar som stödjer mark-
nadstillgången av livsmedel med mervärde.

background image

20

SFS 2007:481

13 § Stöd får inte lämnas till företag i svårigheter i den mening som avses i
gemenskapens riktlinjer för statligt stöd till undsättning och omstrukturering
av företag i svårigheter

12.

Stöd till samarbetsprojekt

14 § Stöd får lämnas med högst 60 procent av de stödberättigande kostna-
derna för att genomföra nyskapande samarbetsprojekt om utveckling av nya
produkter, processer eller ny teknik som bedöms bidra till en ökad konkur-
renskraft och utveckling inom jordbruks-, rennärings-, livsmedels- eller
skogsbrukssektorn.

Av de samarbetande aktörerna skall minst en vara ett företag som är verk-

samt inom primärproduktion av jordbruks-, renskötsel- eller skogsbrukspro-
dukter.

Vid prioritering av inkomna ansökningar skall, utöver vad som sägs i

3 kap. 5 §, särskild vikt läggas vid samarbeten med en tydlig innovativ in-
riktning vad gäller utveckling av produkter, teknik och metod. Särskild vikt
skall också läggas vid samverkans- eller samarbetsformer som bedöms leda
till en förbättrad tillgång till distribution och detaljhandel för småskaliga
producenter.

Stöd för småskaliga infrastrukturåtgärder

15 § Stöd får lämnas med högst 50 procent av de stödberättigande kostna-
derna för att genomföra samverkansprojekt mellan markägare, andra boende
på landsbygden eller deras organisationer eller sammanslutningar om

1. samverkansprojektet avser planering och projektering av småskalig lo-

kal infrastruktur,

2. den småskaliga lokala infrastrukturen är av betydelse för konkurrens-

kraften inom jord- eller skogsbruket eller rennäringen eller för en hållbar ut-
veckling för jord- eller skogsbruket eller rennäringen, och

3. det saknas förutsättningar för en utveckling genom renodlade kommer-

siella initiativ eller genom åtaganden från samhällets sida.

För företag inom skogssektorn får stöd endast lämnas till mikroföretag.

5 kap. �&tgärder för att diversifiera ekonomin och förbättra
livskvaliteten på landsbygden

Diversifiering till annan verksamhet än jordbruk eller rennäring

1 § Stöd får lämnas till en medlem av ett jordbrukarhushåll som utövar
jordbruksverksamhet på fastigheten eller ett rennäringshushåll med högst 30
procent av de stödberättigande kostnaderna för att starta eller utveckla en
verksamhet som avser annat än primärproduktion eller förädling av jord-
och skogsbruksprodukter enligt artikel 20 i rådets förordning (EG) nr 1698/
2005.

12 EUT C 244, 1.10.2004, s. 2.

background image

21

SFS 2007:481

Stöd lämnas endast till verksamheter som bedöms leda till en utveckling

eller produktion av varor eller tjänster som har förutsättningar att bli konkur-
renskraftiga och lönsamma.

Inom glesbefolkade områden i Norrbottens, Västerbottens, Jämtlands,

Västernorrlands, Gävleborgs, Dalarnas och Värmlands län får stödnivån hö-
jas med ytterligare högst 20 procent av de stödberättigande kostnaderna.

2 § Stöd får lämnas till lokala, regionala eller nationella aktörer med minst
20 och högst 100 procent av de stödberättigande kostnaderna för att genom-
föra projekt som bidrar till att förbättra förutsättningarna för en konkurrens-
kraftig diversifiering eller påskynda en hållbar utveckling av nya affärs- och
verksamhetsidéer i jordbruks- eller rennäringsföretag.

Stöd enligt första stycket får inte lämnas till företag för utveckling av den

egna verksamheten. Projekten skall bidra till att resultatet sprids till flera
olika aktörer.

Projekt enligt första stycket får inte avse primärproduktion.

Stöd för affärsutveckling i mikroföretag

3 § Stöd får lämnas med högst 30 procent av de stödberättigande kostna-
derna för etablering eller utveckling av mikroföretag, vars verksamhet be-
döms ha anknytning till och betydelse för landsbygdens utveckling.

Stöd lämnas endast till verksamheter som bedöms leda till en utveckling

eller produktion av varor eller tjänster som har förutsättningar att bli konkur-
renskraftiga och lönsamma.

Inom glesbefolkade områden i Norrbottens, Västerbottens, Jämtlands,

Västernorrlands, Gävleborgs, Dalarnas och Värmlands län får stödnivån hö-
jas med ytterligare högst 20 procent av de stödberättigande kostnaderna.

4 § Stöd får lämnas till lokala, regionala eller nationella aktörer med minst
20 och högst 100 procent av de stödberättigande kostnaderna för att genom-
föra projekt som bidrar till att förbättra förutsättningarna för ett konkurrens-
kraftigt företagande för mikroföretag på landsbygden eller påskynda en håll-
bar utveckling av nya affärs- och verksamhetsidéer.

Stöd enligt första stycket får inte lämnas till företag för utveckling av den

egna verksamheten. Projekten skall bidra till att resultatet sprids till flera
olika aktörer.

Stöd till främjande av turistnäringen

5 § Stöd får lämnas med högst 30 procent av de stödberättigande kostna-
derna för etablering eller utveckling av små företag eller mikroföretag med
turistverksamhet på landsbygden.

Stöd lämnas endast till verksamheter som bedöms leda till en utveckling

eller produktion av tjänster som har förutsättningar att bli konkurrenskraf-
tiga och lönsamma.

Inom glesbefolkade områden i Norrbottens, Västerbottens, Jämtlands,

Västernorrlands, Gävleborgs, Dalarnas och Värmlands län får stödnivån hö-
jas med ytterligare högst 20 procent av de stödberättigande kostnaderna.

background image

22

SFS 2007:481

6 § Vid prioritering av inkomna ansökningar om stöd enligt 5 § skall, utö-
ver vad som sägs i 3 kap. 5 §, stöd i första hand lämnas till små företag eller
mikroföretag inom landsbygdsturism som gynnar en lokal ekonomisk ut-
veckling.

7 § Stöd får lämnas till lokala, regionala eller nationella aktörer med an-
knytning till landsbygdsturism med minst 20 och högst 100 procent av de
stödberättigande kostnaderna för att genomföra projekt som bidrar till att
förbättra förutsättningarna för en konkurrenskraftig turismnäring på lands-
bygden eller påskynda en hållbar utveckling av nya affärs- och verksamhets-
idéer som rör landsbygdsturism.

Stöd enligt första stycket får inte lämnas till företag för utveckling av den

egna verksamheten. Projekten skall bidra till att resultatet sprids på flera
olika aktörer.

Stöd för grundläggande tjänster för ekonomin och befolkningen på
landsbygden

8 § Stöd får lämnas till företag i syfte att stärka och utveckla grundläg-
gande service samt fritids- och kulturaktiviteter på lokal nivå för en by eller
en grupp av byar med högst 30 procent av de stödberättigande kostnaderna.

Inom glesbefolkade områden i Norrbottens, Västerbottens, Jämtlands,

Västernorrlands, Gävleborgs, Dalarnas och Värmlands län får stödnivån hö-
jas med ytterligare 20 procent av de stödberättigande kostnaderna.

9 § Stöd får lämnas till lokala, regionala eller nationella aktörer med minst
20 och högst 100 procent av de stödberättigande kostnaderna för att genom-
föra lokala projekt som bidrar till att förbättra förutsättningarna för lokal
kommersiell eller offentlig service samt lokala kultur- eller fritidsaktiviteter.

Stöd enligt första stycket får inte lämnas till företag för utveckling av den

egna verksamheten. Projekten skall bidra till att resultatet sprids till flera
olika aktörer.

10 § Stöd enligt 8 och 9 §§ får endast lämnas till insatser som bedöms vara
väsentliga för en hållbar lokal, social och ekonomisk utveckling.

Stöd lämnas inte om stöd kan lämnas enligt förordningen (2000:284) om

stöd för kommersiell service.

Stöd för investeringar i småskalig lokal infrastruktur får endast lämnas i

glest befolkade områden där förutsättningar för annan finansiering bedöms
saknas.

11 § Vid prioritering av inkomna ansökningar skall, utöver vad som sägs i
3 kap. 5 §, särskild vikt läggas vid insatser som bedöms leda till att antalet
boende bibehålls eller ökar samt till en förbättrad åldersstruktur.

Stöd för förnyelse och utveckling av bygden

12 § Stöd får lämnas till lokala eller regionala aktörer med minst 20 och
högst 100 procent av de stödberättigande kostnaderna för att genomföra lo-
kala projekt som bidrar till

background image

23

SFS 2007:481

1. att förbättra villkoren för företagande och boende i bygden,
2. att allmänt stärka en bygds attraktionskraft, eller
3. ett hållbart nyttjande av bygdens resurser.
Stöd enligt första stycket får inte lämnas till företag för utveckling av den

egna verksamheten. Projekten skall bidra till att resultatet sprids till flera
olika aktörer.

Stöd för bevarande av natur- och kulturarvet på landsbygden samt för
att öka natur- och kulturarvets attraktionskraft

13 § Stöd får lämnas till företag i syfte att bevara eller öka attraktionskraf-
ten hos natur- och kulturarvet på landsbygden med högst 30 procent av de
stödberättigande kostnaderna för restaurering av byggnader som inte an-
vänds och som bedöms vara av kulturhistoriskt värde under förutsättning att
de kommer till användning för ett kommersiellt, socialt eller kulturellt ända-
mål. Stöd får dock inte lämnas för upprustning av bostäder.

Inom glesbefolkade områden i Norrbottens, Västerbottens, Jämtlands,

Västernorrlands, Gävleborgs, Dalarnas och Värmlands län får stödnivån hö-
jas med ytterligare högst 20 procent av de stödberättigande kostnaderna.

14 § Stöd får lämnas till lokala, regionala eller nationella aktörer eller
markägare med minst 20 och högst 100 procent av de stödberättigande kost-
naderna för att genomföra projekt som bidrar till att

1. förbättra förutsättningarna för ett bevarande av natur- och kulturarvet

på landsbygden eller för att öka dess attraktionskraft, eller

2. utreda frågor om underhåll, restaurering och höjning av attraktionskraf-

ten hos natur- och kulturarvet på landsbygden.

Stöd enligt första stycket får inte lämnas till företag för utveckling av den

egna verksamheten. Projekten skall bidra till att resultatet sprids på flera
olika aktörer.

6 kap. Kompetensutveckling, information och
kunskapsspridning

1 § Stöd får lämnas med minst 20 och högst 100 procent av kostnaderna
till personer som är verksamma inom jordbruk, rennäring, skogsbruk eller
förädling för kompetensutvecklingsåtgärder som syftar till

1. att förbättra miljön och landskapet,
2. företagsutveckling för att stimulera till att utveckla befintliga och nya

produkter och verksamheter, eller

3. att främja kunskapsöverföring från och information om forsknings- och

utvecklingsarbete.

Stöd enligt första stycket får även lämnas för andra kompetensutveck-

lingsåtgärder som är förenliga med den nationella strategiska planen för
landsbygdsutveckling, den genomförandestrategi som avses i 1 kap. 8 § el-
ler, om kompetensutvecklingsåtgärden genomförs enligt leaderdimensionen,
den lokala utvecklingsstrategi som gäller inom det område som avses i
1 kap. 9 §.

Stöd får även lämnas till aktörer som anordnar sådana kompetensutveck-

lingsåtgärder som avses i första eller andra stycket.

2 SFS 2007:477�514

background image

24

SFS 2007:481

2 § Stöd får lämnas till personer som är verksamma inom de områden som
omfattas av 5 kap. med minst 20 och högst 100 procent av kostnaderna för
kompetensutvecklingsåtgärder som syftar till att

1. öka kunskapsinnehåll, företagarförmåga och innovationsförmåga i

landsbygdens näringsliv, eller

2. förbättra förutsättningarna för diversifiering och livskvalitet på lands-

bygden.

Stöd enligt första stycket får även lämnas för andra kompetensutveck-

lingsåtgärder som är förenliga med den nationella strategiska planen för
landsbygdsutveckling, den genomförandestrategi som avses i 1 kap. 8 § el-
ler, om kompetensutvecklingsåtgärden genomförs enligt leaderdimensionen,
den lokala utvecklingsstrategi som gäller inom det område som avses i
1 kap. 9 §.

Stöd får även lämnas till aktörer som anordnar sådana kompetensutveck-

lingsåtgärder som anges i första stycket.

3 § Stöd får lämnas till aktörer som anordnar rådgivningsinsatser om före-
skrivna verksamhetskrav samt god jordbrukshävd och goda miljöförhållan-
den enligt artiklarna 4 och 5 i samt bilagorna III och IV till rådets förordning
(EG) nr 1782/2003 och för rådgivning om regler om arbetarskydd som grun-
dar sig på gemenskapslagstiftningen.

Stöd enligt första stycket får lämnas med de begränsningar som framgår

av bilagan till rådets förordning (EG) nr 1698/2005.

Jordbruksverket får meddela ytterligare föreskrifter om vad rådgivningen

skall omfatta.

4 § Stöd får lämnas med minst 20 och högst 100 procent av kostnaderna
för kompetens- och informationsinsatser som syftar till att stödja och under-
lätta förberedelserna och genomförandet av åtgärderna i denna förordning
genom leaderdimensionen.

5 § Stöd enligt detta kapitel får inte avse kurser eller praktik som ingår i
den normala jord- eller skogsbruksutbildningen på sekundär eller högre nivå
eller i ordinarie gymnasie- eller högskoleutbildning.

6 § Vid prioritering mellan inkomna ansökningar skall särskild vikt läggas
vid kompetensutvecklingsåtgärder som stärker förutsättningarna för före-
tagsutveckling, sysselsättning, service och lokal utveckling på landsbygden.

7 kap. Stöd inom ramen för leaderdimensionen

1 § Stöd inom ramen för leaderdimensionen får lämnas till aktörer vilkas
verksamhet bedrivs inom ett område som avses i 1 kap. 9 § med minst 20
och högst 100 procent av de stödberättigande kostnaderna för projekt som
bidrar till att genomföra den lokala utvecklingsstrategi som gäller inom om-
rådet.

Stöd enligt första stycket får inte lämnas till företag endast för utveckling

av den egna verksamheten. Projekten skall bidra till att resultatet sprids till
flera aktörer.

background image

25

SFS 2007:481

Stöd för samarbete

2 § Stöd till interregionala och transnationella samarbetsprojekt inom ra-
men för leaderdimensionen får lämnas till aktörer vilkas verksamhet bedrivs
inom ett område som avses i 1 kap. 9 § med minst 20 och högst 100 procent
av de stödberättigande kostnaderna.

Stöd enligt första stycket får endast lämnas då en av de samarbetande par-

terna är en LAG-grupp som godkänts enligt 1 kap. 9 §. Stöd enligt första
stycket får inte lämnas till företag endast för utveckling av den egna verk-
samheten. Projekten skall bidra till att resultatet sprids till flera aktörer.

3 § Stöd till driftskostnader för en LAG-grupp får lämnas med minst 20
och högst 100 procent av de stödberättigande kostnaderna.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2007. De nya bestämmelserna

skall dock tillämpas på åtaganden som har påbörjats från och med den 1 ja-
nuari 2007.

2. Genom förordningen upphävs förordningen (2000:577) om stöd för

miljö- och landsbygdsutvecklingsåtgärder. Den upphävda förordningen gäl-
ler dock fortfarande i ärenden som väckts före utgången av 2006, eller i
fråga om strukturfondsmål 1 före utgången av mars 2007, om inte annat föl-
jer av 4 eller 5.

3. Genom förordningen upphävs förordningen (2007:20) om ansökan om

och handläggning av stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder.

4. De nya bestämmelserna skall tillämpas på åtaganden enligt 3 kap. för-

ordningen (2000:577) om stöd till miljö- och landsbygdsutvecklingsåtgär-
der.

5. Bestämmelserna 1 kap. 15 och 23 §§ samt 2 kap. 6 § 1 och 7 § i den

nya förordningen skall tillämpas på åtaganden enligt 2 kap. förordningen
(2000:577) om stöd till miljö- och landsbygdsutvecklingsåtgärder som in-
gåtts efter den 1 januari 2005.

6. �&taganden enligt förordningen (SJVFS 1995:133) om miljöstöd, för-

ordningen (1997:1336) om miljöstöd eller förordningen (2000:577) om stöd
för miljö- och landsbygdsutvecklingsåtgärder får avslutas före åtagandeperi-
odens utgång om de ersätts med åtaganden med samma syfte enligt 2 kap. i
den nya förordningen.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Mats Wiberg
(Jordbruksdepartementet)

background image

26

SFS 2007:481

Bilaga 1

Stödbelopp och stödsatser avseende stöd för åtgärder för en
förbättring av miljön och landskapet

1. Kompensationsbidrag i mindre gynnade områden

Kompensationsbidrag får lämnas med högst följande belopp per hektar.

2. Miljövänligt jordbruk

Stödområde

Gröda

Stödbelopp inom

intervallen areal

0�90 ha

90� ha

1 och F

2�3 och 4a

4b

5a

5b

1, 2�3 och F
4a
1�3 och F

bete och slåttervall på åker samt
betesmark
bete och slåttervall på åker samt
betesmark
bete och slåttervall på åker samt
betesmark
bete och slåttervall på åker samt
betesmark
bete och slåttervall på åker samt
betesmark
spannmål
spannmål
potatis

2 550 kr

1 950 kr

950 kr

1 350 kr

760 kr

1 000 kr

500 kr

1 750 kr

1 275 kr

975 kr

475 kr

675 kr

380 kr

500 kr
250 kr
875 kr

�&tgärd

Region

�&rlig ersättningsnivå

Ersättning för
vallodling

Hela landet

Stödområde 1�3

Stödområde 4

Stödområde 5a, 5b

Stödområde 5c, 5m

Grundersättning:
300 kr/ha
Tilläggsersättning:
1 800 kr/ha
Tilläggsersättning:
700 kr/ha
Tilläggsersättning:
250 kr/ha
Tilläggsersättning:
400 kr/ha

Skötsel av
betesmark

Hela landet

Allmänna värden:
1 100 kr/ha
Särskilda värden:
2 500 kr/ha
Kompletterande insatser:
lövtäkt: 100 kr/styck,
dock högst 2000 kr/ha

background image

27

SFS 2007:481

Skötsel av
slåtteräng

Hela landet

Allmänna värden:
1 100 kr/ha
Särskilda värden:
3 500 kr/ha
Kompletterande insatser:
lövtäkt: 100 kr/styck,
dock högst 2000 kr/ha
efterbete: 700 kr/ha
lieslåtter: 7 000 kr/ha

Fäbodbete och
fäbod i bruk

Fäbodbete: 700 kr/ha
Fäbod i bruk: 3 000 kr/ha
för 6 ha, extra fäbod i
flerfäbodsystem ger 0,25
fäbod i bruk.

Alvarbete
Skogsbete

�land och Gotland
Hela landet

850 kr/ha
1 800 kr/ha

Skötsel av
våtmarker

Hela landet
Inom stödområde 9 i
Skåne, Blekinge och
Hallands län

Grundersättning:
Betesmark och övrig
mark: 1 500 kr/ha
�&kermark: 3 000 kr/ha
Förhöjd ersättning:
�&kermark: 4 000 kr/ha

Natur- och
kulturmiljöer i
odlingslandskapet

Hela landet

Grundersättning:
100 kr/elementtyp
Grupp 1: 6 kr/10 meter
Grupp 2: 26 kr/10 meter
Grupp 3: 58 kr/10 meter
Grupp 4: 60 kr/st
Grup p5: 180 kr/st
Grupp 6: 2 000 kr/ha

Natur- och
kulturmiljöer i
renskötselområdet

Renskötselområdet

Renvallar: 6 300 kr/ha
Renstängsel: 20 kr/meter
Resor: 640 kr/element
för avstånd till och med
75 km, 1 275 kr/element
för avstånd över 75 km,
dock högst fem element/
åtagande

Traditionell odling
av bruna bönor

�land

1 400 kr/ha

Utrotningshotade
husdjursraser

Hela landet

Fast ersättning: 800 kr/
djurslag och besättning
Linderödssvin: 1 500 kr/
djurenhet
�vriga raser: 1 000 kr/
djurenhet

�&tgärd

Region

�&rlig ersättningsnivå

background image

28

SFS 2007:481

Minskat
kväveläckage

Stödområde 5 c, 5 m
och 9 i Skåne,
Blekinge, Kalmar,
Gotlands, Hallands
och Västra Götalands
län samt stödområde
5 a och 5 b i Hallands
och Västra Götalands län

Fånggröda: 800 kr/ha
Vårbearbetning:
300 kr/ha
Kombination av fång-
gröda och vårbearbetning
på samma mark:
1 300 kr/ha

Skyddszoner

Stödområde 5 och 9

1 000 kr/ha

Miljöskyddsåtgärder

Hela landet

Stödbelopp inom
intervallen areal
0�50 ha

50�300 ha

200 kr/ha

80 kr/ha

Ekologiska
produktionsmetoder
� certifierad
produktion

Hela landet

Spannmål: 1 300 kr/ha
Proteingrödor:
1 300 kr/ha
Spånadslin: 1 300 kr/ha
Foderbetor: 1 300 kr/ha
�vriga grödor utom vall-
gräs och vallbaljväxter:
1 300 kr/ha
Oljeväxter: 2 200 kr/ha
Oljelin: 2 200 kr/ha
Bruna bönor: 2 200 kr/ha
Konservärtor:
2 200 kr/ha
Frövall: 2 200 kr/ha
Potatis: 5 000 kr/ha
Sockerbetor: 5 000 kr/ha
Grönsaker: 5 000 kr/ha
Frukt och bär: 7500 kr/ha
Ersättning per djurenhet:
1 600 kr/ha åkermark och
800 kr/ha betesmark

�&tgärd

Region

�&rlig ersättningsnivå

background image

29

SFS 2007:481

3. �&tgärder för hållbart utnyttjande av skogsmark

4. Regionalt prioriterade ersättningar

�&tgärd

Region

Ersättningsnivå

�&tgärder för att bevara
och utveckla skogens
biologiska mångfald

Hela landet

Målklassning:
högst 75 kr/ha
Manuella insatser:
högst 3 000 kr/ha
Maskinella insatser:
högst 4 000 kr/ha

�&tgärd

Maximal årlig ersättningsnivå

Regionala skötselinsatser

Komplement till miljöersättning för
betesmarker och slåtterängar

Mosaikbetesmarker och andra gräs-
fattiga marker: 2 000 kr/ha.
Restaurering av slåtterängar och be-
tesmarker: 3 600 kr/ha.

Miljöinvesteringar

Maximal årlig ersättningsnivå

Miljöinvesteringar enligt faktiska
kostnader

Anläggning och restaurering av våt-
marker: högst 90 procent av de stöd-
berättigande kostnaderna. Ersätt-
ningen får dock inte överstiga
200 000 kr/ha. Restaurering av be-
tesmarker och slåtterängar: högst 90
procent av kostnaderna.

Miljöinvestering enligt schablon

Restaurering av överloppsbyggna-
der samt byggnader vid samevisten:
14 300 kr/byggnad.
�&teruppbyggnad av trägärdesgård:
270 kr/m.
Restaurering och återskapande av
stenmur: 320 kr/m.
Restaurering och återskapande av
alléer: 2 300 kr/träd.
Restaurering av bevarandevärda el-
ler svårbrukade åkermarker:
13 500 kr/ha.

background image

30

SFS 2007:481

Bilaga 2

Förteckning över stödområden

13

Län

Kommun

Församling

Stöd-
område

Stockholms län

VALLENTUNA

�SSEBY-GARN

5:m

�STER�&KER

�STER�&KER-�:A
RYD NA �

5:a

�STER�&KER-�:A
RYD SA �

5:a

LJUSTER�-KULLA
�AR

5:a

�STER�&KER-
�STRA RYD NA

5:m

LJUSTER�-KULLA

5:m

V�RMD�

V�RMD� �AR

5:a

M�JA

5:a

DJUR� �AR

5:a

N�MD�

5:a

INGAR� �AR

5:a

V�RMD�

5:c

DJUR�

5:c

INGAR�

5:c

GUSTAVSBERG

5:c

EKER�

MUNS� �AR

5:a

ADELS�

5:a

LOV� �AR

5:a

HANINGE

�STERHANINGE
�AR

5:a

UT�

5:a

ORN�

5:a

DALAR� �AR

5:a

V�STERHANINGE
�AR

5:a

MUSK� �AR

5:a

DALAR�

5:c

TYRES�

TYRES� �AR

5:a

UPPLANDS-BRO

L�&SSA �AR

5:a

KUNGS�NGEN-V:A
RYD �AR

5:a

NYKVARN

TURINGE SA DEL

5:c

S�DERT�LJE

ENH�RNA �AR

5:a

YTTERJ�RNA �AR

5:a

H�L� �AR

5:a

M�RK� �AR

5:a

TVETA VA DEL

5:c

V�&RDINGE NA DEL 5:c
�VERJ�RNA VA
DEL

5:c

13 Med församling avses i bilagan de territoriella församlingar som fanns den
31 december 1999.

background image

31

SFS 2007:481

NACKA

SALTSJ�BADEN
�AR

5:a

VAXHOLM

VAXHOLM �AR

5:a

NORRT�LJE

BJ�RK�-AR-
HOLMA �AR

5:a

V�DD� �:A DEL
�AR

5:a

SING� �AR

5:a

H�VER� �AR

5:a

EDEBO �AR

5:a

V�T� �AR

5:a

R�&DMANS� �AR

5:a

FR�TUNA �:A
DELEN �AR

5:a

BLID� �AR

5:a

L�NNA �AR

5:a

BJ�RK�-ARHOLMA 5:b
V�DD� �A DEL

5:b

SING�

5:b

V�T�

5:b

R�&DMANS�

5:b

FR�TUNA �A DEL

5:b

BLID�

5:b

NORRT�LJE

5:c

V�DD� VA DEL

5:c

H�VER�

5:c

EDEBO

5:c

UNUNGE

5:c

EDSBRO

5:c

FASTERNA

5:c

RIMBO

5:c

R�

5:c

SKEDERID

5:c

HUSBY-SJU-
HUNDRA

5:c

GOTTR�RA

5:c

N�RTUNA

5:c

MALSTA

5:c

LOH�RAD

5:c

ESTUNA

5:c

S�DERBY-KARL

5:c

ROSLAGS-BRO

5:c

FR�TUNA VA DEL

5:c

L�NNA

5:c

RIALA

5:c

NYN�SHAMN

NYN�SHAMN �AR

5:a

SORUNDA �AR

5:a

TOR� �AR

5:a

�SMO �AR

5:a

Uppsala län

�LVKARLEBY

�LVKARLEBY

5:b

SKUTSK�R

5:b

TIERP

TOLFTA

5:b

TEGELSMORA

5:b

Län

Kommun

Församling

Stöd-
område

background image

32

SFS 2007:481

V�STLAND VA DEL 5:b
V�STLAND �A DEL 5:b
�STERL�VSTA VA
DEL

5:b

�STERL�VSTA �A
DEL

5:b

H�&LLN�S

5:b

S�DERFORS

5:c

TIERP SA DEL

5:m

UPPSALA

TENSTA NA DEL

5:b

KNUTBY

5:b

BLAD�&KER

5:b

FARINGE

5:b

ALMUNGE

5:b

STAVBY

5:b

TUNA

5:b

BJ�RKLINGE VA
DEL

5:m

VIKSTA VA DEL

5:m

RASBOKIL

5:m

ENK�PING

ENK�PINGS-N�S
�AR

5:a

ENK�PINGS-N�S

5:a

LILLKYRKA �AR

5:a

VALLBY �AR

5:a

KUNGS-HUSBY
�AR

5:a

�STHAMMAR

B�RSTIL �AR

5:a